Kur’an Hz. Peygamber’i (sas) Anlatıyor

Kur’an Hz. Peygamber’i (sas) Anlatıyor

Kur’an Nedir?
Kur’an Allah’ın Kelamıdır.

– 5 Önemi Tarif

1- Kur’an bir zamandan konuşan, ama zamanlar üstü olan; bir mekandan konuşan, ama mekanlar üstü olan; belli muhataplara konuşan, ama sadece o muhataplara takılı kalmayan bir kitaptır.

2- Kur’an emsalsiz olduğuna ve benzerinin oluşturulamayacağına dair meydan okuyan bir kitaptır.

3- Kur’an müfesser (açıklanan) bir kitap olduğu gibi müfessir (açıklayan) bir kitaptır.

4- Kur’an akıl-yürek dengesini kor uyarak, mesajlarıyla aklı ikna ederken, kalbi de tatmin/teskin eden ilahi bir hitaptır.

5- Kur’an az söz ile çok şey ifade eden, ölçülü lafız ile manaya hakkını en güzel biçimde veren ilahi bir hitaptır.

Kur’an’a Göre Hz. Peygamber’in (sas) Hayatı

Yetim olarak büyümesi ve çektiği sıkıntıların giderilmesi
Duhâ Sûresi, 93/6-8

Nübüvvet öncesi ümmi oluşu, kitaptan, imandan mahrum oluşu
Şûrâ Sûresi, 42/52

Muhteşem ve muazzam bir ahlaka sahip oluşu
Kalem Sûresi, 68/4

Vahye muhatap oluşu ve Cebrail ile ilk buluşması
Alak Sûresi, 96/ 1-5

Vahyin ilk günleri ve olan hadiselerden bazıları
Müzzemmil Sûresi, 73/ 1-8
Müddessir Sûresi, 74/1-7
Necm Sûresi, 53/33-37
Kureyş Sûresi, 106/1-4
Kâf Sûresi, 50/1-5,45
Târık Sûresi, 86/15-17
Kamer Sûresi, 54/1-5
Sâd Sûresi, 38/1-11
Cin Sûresi, 72/19-23
Furkân Sûresi, 24/4-6, 40-42, 52
Fâtır Sûresi, 35/42-44
Meryem Sûresi, 19/77-80
Şuarâ Sûresi, 26/3-6
Kasas Sûresi, 28/47-51, 57
İsrâ Sûresi, 17/47-48, 76,77
Yûnus Sûresi, 10/41
Yûsuf Sûresi,12/108
Hicr Sûresi, 15/6-8, 88-89
En’âm Sûresi, 6/19, 46, 47, 56-58, 65-67, 135
Sâffât Sûresi, 37/35-40, 167-170
Sebe Sûresi, 34/7-9, 31, 43-49
Zümer Sûresi, 39/64-67
Fussilet Sûresi, 41/26, 41, 42, 52
Şûrâ Sûresi, 42/15, 24
Zuhruf Sûresi, 43/5-10, 29-32, 57-60, 78, 79, 83, 88-89
Câsiye Sûresi, 45/19
Ahkâf Sûresi, 46/7, 11
Zâriyât Sûresi, 51/7-11, 52-55
Enbiyâ Sûresi, 21/1-6, 36, 45,46
Müminûn Sûresi, 23/68-74, 81-83
Tûr Sûresi, 52/29-49
Meâric Sûresi, 70/36-42
Enfâl Sûresi, 8/30-34
Ra’d Sûresi, 13/6, 43
Habeşistan Hicreti
Nahl Sûresi, 16/41, 42, 110
Zümer Sûresi, 39/10

Mekke’de Kitap Ehli ile olan münasebetler
En’am Sûresi, 6/ 92, 159
Hûd Sûresi, 11/17
Rad Sûresi, 13/36
Mü’minûn Sûresi, 23/53-56
Şuârâ Sûresi, 26/196,197
Neml Sûresi 27/76
Ankebût Sûresi, 29/46,47
Sebe Sûresi, 34/6
Zuhruf Süresi, 43/45

Hicret, Muhacirler, Ensar ve Ortaya Konan Gayretler
Haşr Sûresi, 59/9,10
İsrâ Sûresi, 17/76,77
Ankebût Sûresi, 29/56-60
Bakara Sûresi, 2/218
Enfâl Sûresi, 8/72-75
Tevbe Sûresi, 9/40, 100

Hicret Etmeyenler/Edemeyenler
Enfâl Sûresi, 8/72
Nisâ Sûresi, 4/88
Ankebût Sûresi, 29/2-11
Hac Sûresi, 22/11-13

Hicret Sonrası Müslümanların Medine’deki Genel Durumu
Bakara Sûresi, 2/104, 143
Enfâl Sûresi, 8/26, 63
Âl-i İmrân Sûresi, 3/100-106, 110
Hadîd Sûresi, 57/10-11
Talâk Sûresi, 65/10-11
Mücâdele Sûresi, 58/22
Hucurât Sûresi, 49/14-18
Fetih Sûresi, 48/29
Tevbe Sûresi, 9/71, 90-92, 102-105, 117-119, 122

Medine’deki Müslümanların Hz. Peygamber’le İlişkileri
Enfâl Sûresi, 8/24,25
Ahzâb Sûresi, 33/6,53,54, 56, 69-71
Mümtehine Sûresi, 60/12,13
Nûr Sûresi, 24/62,63
Mücâdele Sûresi, 58/10-13
Hucurât Sûresi, 49/1-5, 7-8
Cuma Sûresi, 62/11
Tevbe Sûresi, 9/128

Münafıklar ve Bedeviler’le İlişkiler
Bakara Sûresi, 2/8-20, 204
Enfâl Sûresi, 8/49
Âl-i İmrân Sûresi, 3/118-120
Ahzâb Sûresi, 33/57-58, 60-62
Nisâ Sûresi, 4/60-68, 72,73, 81, 138-143, 145-146
Muhammed Sûresi, 47/16, 20-32
Haşr Sûresi, 59/11-17
Nûr Sûresi,24/ 47-48, 53-54
Münâfikûn Sûresi, 63/1-8
Mücâdele Sûresi, 58/8,14,21
Tevbe Sûresi, 9/53-59, 61-70, 73-85, 101, 106-110,120, 121, 124-127

Medine’de Kitap Ehli ile olan ilişkiler
En’âm Sûresi, 6/20
Bakara Sûresi, 2/40-48, 75-80, 109, 120, 121, 135-140, 142, 146, 211
Âl-i İmrân Sûresi, 3/21,25, 60-75, 98, 99, 110-115, 184
Nisâ Sûresi, 4/44-47, 49-55, 153-162
Haşr Sûresi, 59/2-6
Mâide Sûresi, 5/15, 18, 19, 30,31, 41-45, 57-63, 64, 65, 68, 77, 78-85
Tevbe Sûresi, 9/30-31

Bedir Gazvesi
Sâd Sûresi, 38/11
Bakara Sûresi, 2/190-194, 217-218
Enfâl Sûresi, 8/5-19, 41-54, 67-71
Âl-i İmrân Sûresi, 3/13,123-128
Hac Sûresi, 22/39
Uhud Gazvesi
Enfâl Sûresi, 8/36-40
Âl-i İmrân Sûresi, 3/121-175

Hendek Gazvesi
Ahzâb Sûresi, 33/9-27
İfk Hadisesi
Nûr Sûresi, 24/1-24

Hudeybiye Barış Antlaşması
Fetih Sûresi, 49/10-27

Mekke’nin Fethi
Mümtehine Sûresi, 60/1-3
Fetih Sûresi,49/1-3, 27
Tevbe Sûresi, 9/7-16, 23,24
Nasr Sûresi, 110/1-3

Huneyn Gazvesi
Tevbe Sûresi, 9/25-27
Tebûk Gazvesi
Tevbe, 9/1-6, 28, 29, 38-50, 81-83, 90-96, 106

Kur’an Hz. Peygamber’i (sas) Anlatıyor

A- Peygamberimiz’in Allah (cc) Katındaki Değer ve Kıymeti

Allah ile birlikte Resulûllah’a itaatin istenmesi, O’nun herkesten ama herkesten daha çok sevilmesinin istenmesi, varlık âlemine ilahî bir lütuf olarak gönderilmesi, Allah’ın ona inanıp kendisine yardım etmeleri için diğer peygamberlerden misâk almış olması, Allah’ın ve meleklerin kendisine salât eyledikleri ve müminlerinde O’nun her adını anışlarında salât ve selam getirmelerini istenmesi, hayatının üzerine yemin edilmiş olması, (le amruke/hayatının hakkı için) Makâm-ı Mahmûd’un/Övgüye layık bir makamın sahibi olması, okuma, yazma bilmemesine rağmen vahye muhatap olması, kesintisiz bir mükâfata nail olması, şanının yüceltilmesi ve daha neler, neler…

B- Peygamberimizin Şahsiyetinin Anahtar Kavramları

Abd/Kul ve Beşer/Ölümlü olması, Üsve-i Hasene/En güzel [mutlak manada] örnek olması, Rahmeten li’l-âlemin/Âlemlere rahmet olması, Huluki’n-Azim/Muhteşem ve muazzam bir ahlak üzere olması, Hateme’n-Nebiyyîn/Peygamberlik silsilesinin sonuncusu, son mührü olması, hem Nebî, hem Resul olması, Kerim/Cömert ve şerefli bir elçi olması, Şahid/ Hayata ve ahirete şahitlik edecek olması, Mübeşşir/Müjdeleyen olması, Nezîr/ Uyaran, korkutan olması, Sirace’n-Münir/ aydınlatan bir kandil olması, Raûf/ Şefkatli ve Rahim/Merhametli olması ve daha niceleri…

C- Peygamberimizin  Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları ve Bunların Sınırları

Verilen vahye ittiba/uyması ve onu alması, aldığı o vahyi açık ve net olarak muhataplarına tebliğ etmesi, insanları Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğüt ile davet etmesi, insanlara, inen vahyi tebyin etmesi/açıklaması, onu ta’lim etmesi/hem fikri ve hem de fiili olarak öğretmesi, dile getirdiği mesajlarla insanları tezkiye etmesi/arındırması, temizlemesi O’nun görevlerindendir.

Peygamberimize verilen bu görev ve yetkilerle beraber bazı sınırlarda çizilmiştir. Bunlardan bazıları ise şunlardır: Allah’ın bildirmesi dışında gaybı bilemeyeceği ve mucize gösteremeyeceği, asla hevasından konuşamayacağı ve ne söylüyorsa söylediklerinin vahiy olduğu, inkârcılara azabı istediği zaman gönderemeyeceği, istediğine hidayeti ulaştıramayacağı, yapılan işe karşı hiçbir ücret istemeyeceği, kıyametin ne zaman kopacağının bilgisini bilmediğini, Allah dilemedikçe kendisine fayda ve zarar veremeyeceği, Allah’ın helal kıldığı bir şeyi kendisine haram kılamayacağını, münafıkların cenaze namazını kılmaması gerektiğini ve onların kabirlerinin başında istiğfar etmek için durmamasını, O’na en büyük mucize olarak Kur’an’ın verilmesi ve daha neler, neler…

D- Vahtin İlk Muhatabı Olması Sebebi İle Kur’an’ın Onu Nasıl Yetiştirdiği ve Bunun Yöntemi

Varlığı Allah adına ve Allah namına okuması (İkra’), anlayarak okuması (rattil), tilavet etmesi (utlu), kıyama kalkması (kum), secde etmesi (vescudu), rükû etmesi (verkeu), Allah’ı yüceltmesi (sebbih), Rabbinin adını yüceltmesi (fekebbir), her türlü maddi ve manevi kirlerden temizlenmesi (tathir), her daim istikamet üzere olması (festakim), geçmiş peygamberlerin yoluna uyması (iktedi), her türlü zorluğa karşı sabretmesi (ısbır), geceleri Rabbine yönelmesi (fetehecced), sadece Allah’ı vekil olarak edinmesi (fettahizhu vekila), ve buna benzer pek çok ayet…

E- Bir Beşer Olarak Efendimiz’in (sas) Kur’an Gölgesinde Yetişirken Buna Nasıl Karşılık Verdiğini

Ulaştırdığı vahye karşı kâfirlerin tutumlarına karşı çok üzülmesi, ciddi sıkıntılara düşmesi, iman etmiyorlar diye kendini mahvetmesi, vahyi çarçabuk almak için çaba harcaması, vahyin kesintiye uğramasına üzülmesi ve daha niceleri…

F- Peygamberimizin Kur’an’dan Öğrendiği İlkeler Çerçvesinde Sahabe Neslini Nasıl Yetiştirdiğini ve Bu Süreçte Karşılaştığı Olumlu-Olumsuz Tepkileri

Onlara kitabı, hikmeti ve bilmediklerini öğretmesi, maruf olanları emretmesi, ne yaparlarsa yapsınlar bağışlaması ve neticesi ne olursa olsun onlarla istişare etmesi, onları yüreklendirmesi, cesaretlendirmesi, Sahâbe’nin, Hz. Peygamber ile nasıl iletişim kurmaları gerektiği ve benzeri onlarca ayet…

(2002)