Bir Dost Olarak Hz. Peygamber (sas)

Bir Dost Olarak Hz. Peygamber (sas)

Tabiîn’in büyük imamlarından Said b. Müseyyeb, Hz. Ömer’den aktarıyor:

“Sâdık dost bul ve onların arasında yaşa! Dürüst ve samimi arkadaşlar, genişlikte süs ve ziynet; darlıkta yedek sermayedirler. Dostunun sana düşen işini güzelce gör ki, lüzumunda sana daha güzeli ile karşılıkta bulunsun. Düşmanından uzaklaş, herkese dost diye bel bağlama, ancak emin olanları seç. Emin olanlar, Allahü teâlâdan hakkınca korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma, onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme, ifşa ederler. İşlerini, Allah’tan korkanlara danış ve istişareni sadece onlarla yap.”

Tebuk gazvesinden mazeretsiz olarak geri kalan üç sahabî: Ka’b b. Malik, Mürare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye

“Ya Eyyühe’llezine amenü’tegullahe ve kunu ma’a’s-sadigin”
“Ey İman edenler! Allah’tan hakkıyla sakının ve sadıklarla beraber olun.” (Tevbe, 119)

Sadıklardan olun değil, Sadıklarla beraber olun.

“Bir kimsenin “İnsanların tamamı helak oldu!” dediğini duyarsanız, bilin ki o, kendisi, herkesten daha çok helak olmuştur.” (Müslim, Birr, 139; Muvatta, Kelam, 2; Ebû Davud; Edeb, 85)

Sadık ve Salih olmalı…
Sadık ve Salih dostlar bulmalı…

Ebû Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz (sas) buyuruyor ki: “Kendi gölgesinden başka hiç bir gölgenin bulunmadığı günde (kıyamet gününde) Allah yedi kişiyi kendi gölgesinde gölgelendirir.”

1) Âdil devlet başkanı,
2) Allah ‘a ibadetle gençliğini geçiren delikanlı
3) Mescidden çıktığı zaman tekrar dönünceye kadar kalbi oraya bağlı olan kişi,
4) Allah için birbirlerini seven, o sevgiyi sadece Allah için devam ettiren iki kişi
5) Allah Teâlâ’yı tenha bir yerde zikredip gözlerinden yaş akıtarak ağlayan mümin,
6) Güzel ve soylu bir kadın kendisini davet ettiğinde: «Ben Allah ‘tan korkarım» diyen kimse
7) Sadaka verdiğinde sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde onu gizleyen kimse

Muaz b. Cebel rivayet ediyor, Efendimiz (sas) buyurmuşlar ki: “Cennette nurdan minberler üzerinde oturan yüzleri pırıl pırıl parlayan kimseler vardır ki, onlar peygamberleri ve şehitleri kendilerine imrendirirler.Merak edecek insanlar ve onların kimler olduğunu soracak; meğer onlar; Allah için birbirlerini sevenlerdir.”

Bir dost nasıl Salih ve Sadık olur?

1- İyiliği emredip, kötülükten sakındırırsa
2- Rencide etmeden, sıkıntıları giderirse
3- Vefasızlık ve ihanet görse bile, büyüklük yapabilirse
4- Acıları ve sevinçleri beraberce paylaşabilirse
5- Yeri ve zamanı gelince elinde ne varsa hepsini feda edebilirse

Üç çeşit dost vardır:

1- Sadık Dost
2- Fasık Dost
3- Gafil Dost

Genel olarak fıskı üç grupta toplamak mümkündür:

1- Günahı çirkin olarak kabul etmekle beraber bazen günah işlemek.
2- Yapılan bir günahı ısrarla yapmak.
3- Günahın çirkin olduğunu inkâr ederek o günahı devamlı işlemek.

Seven sevilir…

“Allah’ım! Ashabımı bana bırakma, ben onlara gereği gibi bakmaktan aciz kalırım. Onları kendilerine de bırakma, onlar kendilerine bakmaktan aciz kalırlar. Onları başkalarının eline de bırakma, çünkü başkaları onların kıymetini tam anlamı ile kavrayamaz, kendilerini onlara tercih ederler de onlara haksızlık yaparlar.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 7/288; Ebû Davud, Cihad, 35)

“Bize kim bir iyilik yapmışsa Ebû Bekir dışında mutlaka biz onun karşılığını vermişizdir. Onun bize çok iyiliği dokunmuştur. Onun mükâfatını kıyamet gününde Allah verecektir. Çünkü Ebû Bekir’in malının bana verdiği fayda kadar hiç kimsenin malı bana fayda vermemiştir. Eğer insanlar arasında kendime bir dost edinseydim mutlaka Ebû Bekir’i edinirdim. Zira o, Allah’ın dostudur.” (Tirmizi, 3661)

“Şimdi siz arkadaşımı bana bırakmayacak mısınız?” (Buhari, Fedailu Ashab, 192)

“Ya Rabbi! İslam’ı iki Ömer’den biri ile güçlendir.”

“Kardeşim git, yolun açık olsun, ama bizi de duanda unutma!”

“On kızım olsaydı, onu da arka arkaya vefat etseydi; ben yine Osman’a vermekten geri kalmazdım.”

Göz ardı edilmemesi gereken iki husus:

1. Sevgide İtidal/Denge ve Adalet
2. Sevgide Nispet/Seviye ve Derece

“Dostunu severken ölçülü sev, zira günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü bir şekilde buğz et, zira günün birinde dostun olabilir.” (Tirmizi, Birr, 60)

Üsame örneği

“Ya Resulallah! Ebû Süfyan ile Âiz b. Amr içeriye girmek için izin bekliyorlar.”

“İnsan dostunun, sevdiğinin dini üzeredir.”
“Kişi sevdiği ile de beraberdir!”

Süreye isim olan Zümer kelimesi bu sürede iki ayette geçer; 71. Ayette ve 73. Ayette…

“O inkâr edenler grup halinde cehenneme doğru sürüleceklerdir.” (Zümer, 71)

“O Rablerine karşı gelmekten sakınanlar grup halinde cennete sevk edileceklerdir.” (Zümer, 73)

(3344)