Bir Muallim Olarak Hz. Peygamber (sas)

Bir Muallim Olarak Hz. Peygamber (sas)

“Zenginlik, seni yoran şey değil, başkalarına muhtaç etmeyen şeydir.”

“Kardeşlerine karşı hoşgörülü ol, hakkın olan şeyin tamamını isteme, bir kısmını bırak! Çünkü kerim insan, hakkını sonuna kadar almaz. Herhangi bir şeyde haddi aşma, orta yolu tut, zira orta yolun her iki ucu da kötüdür.

“Bu ilme ancak, dükkanını kapatan, bahçesini bozan, kardeşlerinden ayrılan ve ehlinden en yakını ölüp de cenazesine bile katılamayan nail olur.”

“Eğer elbiselerinin temizliği seni meşgul edecekse, kiri göstermeyen bir renge boya!”

“Ben bir muallim olarak gönderildim!”

Hz. Peygamber’in (sas) görevleri: Tebliğ, Davet, Talim, Tebyin ve Tezkiye…

Müslim de geçen hadiste ise Efendimiz muallimlik yönünü şöyle ifade ediyordu: “Allah beni zorlaştırıcı ve başkalarının hatalarını isteyici değil, bir muallim ve kolaylaştırıcı olarak gönderdim.”

Hz. Peygamber’in muallimliği konuşulmaya başlanınca, hemen muallimliği dışında dört önemli konu daha gündeme gelir. Nedir bunlar:

1. Mutallim
2. Müfredat
3. Menhec/Metot
4. Mektep

Nasıl Bir Muallim?

1- Muallim: Yaptığı işi meslek olarak değil; bir vazife olarak görmelidir.
2- Muallim: Merhameti en büyük azık olarak edinmeli; yüreğini bir ana şefkati ile açmalıdır.
3- Muallim: Söylediğini yaşamalı; yaşadığını anlatmalıdır.
4- Muallim: Hafif meşrepli olmamalı; vakarı hayatının esası kılmalıdır.
5- Muallim: Vakarını tevazu ile dengelemeli; asla kibre kapı açmamalıdır.
6- Muallim: Affı ve müsamahayı kuşanmalı; öfkesini kontrol altına almalı, intikamı ise unutmalıdır.
7- Muallim: Adaleti hiçbir zaman hayatından çıkarmamalı, eşitliğin adalet olmadığını çok iyi kavramalıdır.
8- Muallim: Gaye ve amacının iyice farkında olmalı; talebelerine de bunu hissettirmelidir.
9- Muallim: Tedriciliği esas almalı, ya hep ya hiç mantığından kendini muhafaza etmelidir.
10- Muallim: Aceleciliği ve başarı hesaplarını bir kenara bırakmalı; sabrı ve beklentisizliği hayatına hâkim kılmalıdır.

Nasıl Bir Talebe?

1- Talebe: Niyet muhasebesini iyice yapmalı, ilmi ne için ve kimin için talep ettiğini iyice tespit etmelidir.
2- Talebe: İlmin kitaplardan geçtiğini unutmamalı, ama bu işin rehbersiz, muallimsiz ve mürşitsiz olmayacağını da bilmelidir.
3- Talebe: Kendisini çok iyi tanımalı yada rehberine tanıtmalı; haline, kabiliyetine ve mizacına uygun bir hedef belirlemelidir.
4- Talebe: Zamanın sınırlı, yapılacak işlerinin ise çok olduğunun her an farkında olmalı, programlı ve sistemli çalışmadan hedefe varılamayacağını bilmelidir.
5- Talebe: Hedefini net bir şekilde ortaya koymalı ve o emelini gerçekleştirebilmek için dağılmadan ve dağıtmadan yürümelidir.
6- Talebe: Haddini çok iyi bilmeli, nerede durması gerektiğinin farkında olmalı, bu bilinci yürüyüşünün sonuna kadar da sürdürmelidir.
7- Talebe: İlmi elde etmeye karşı hırslı olmalı, güçlü bir istek ve arzuyu kendine azık olarak edinmeli; merak ile şüpheyi birbirinden ayırarak hakikati elde etmeye doymamalıdır.
8- Talebe: Vefayı, ilim yolunda yürüyüşünün temeline yerleştirmeli, ‘bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyen bir mektebin mensubu olduğunu unutmamalıdır.
9- Talebe: Hakikate âşık olmalı, “hocamı severim, ama hatasını sevmem’ diyebilmeli; “huz ma sefa da me keder/iyisini al kötüsünü sahibine bırak” bilincini kuşanmalıdır.
10- Talebe: Kanaatin en büyük zenginlik olduğunu unutmamalı, ilmin bereketlenmesinin en önemli vesilesi ona buna el açmamadan geçtiğinin bilincinde olmalıdır.

Nasıl Bir Müfredat?

Kur’an ve Sünnet…

İcma ve Kıyas’ı da eklemek zorundayız…

Bugünkü müfredatlarla bir kıyas yapmamız gerekir:

1- Dünya odaklıdır.
2- Birey odaklıdır
3- Menfaat odaklıdır.
4- Bilgi odaklıdır.
5-Akıl odaklıdır.

Hz. Peygamber’in (sas) müfradatında:
Dünya’nın yerini; ahiret,
Birey’in yerini, şahsiyet,
Menfaat’in yerini merhamet
Bilgi’nin yerini amel
Akıl’ın yerini ise kalp almıştır.

“Senin kalbin imanın kapıdır. Kula Kur’an’dan önce iman verilir, yani önce iman öğrenilir, sonra Kur’an öğrenilir. Sen bir daha imanı öğren, sonra Kur’an’ı oku, o zaman sen Kur’an’ı anlamaya başlayacaksın.”

Müfredat’ın İçeriği Darü’l-Erkam’da belirlenmişti:

1- Sağlam Bir Akide’nin İnşası
2- Akli Eğitim
3- Ruhi Eğitim

– İradenin Sağlamlaştırılması
– Kur’ani Bir Ahlakın İnşası

Nebevî Model’de Eğitimin en temel esası, hedefi, gayesi ve faydası nedir?

Nebevî Model’de eğitimin en temel esası, atılan adımın Allah namına ve Allah adına olmasıdır.

Nebevî Model’de eğitimin en temel hedefi, zaruratı hamse denen; dini, aklı, nesli, canı ve malı korumaya yönelik olmasıdır.

Nebevî Model’de eğitimin en temel gayesi, Allah’ın rızasına ulaşmaya ve ahiret hayatına hazırlanmaya vesile olmasıdır.

Nebevî Model’de eğitimin en temel faydası, cehaleti giderip, ahlakı hamidiyeyi hayatlarda inşa etmeye sebep olmasıdır.

Nasıl Bir Menhec/Metot?

Geçen sene medrese dersimizde “Hz. Peygamber’in Görevlerinden Talim” konusunu işlerken bu konu işlenmişti.

1. Efendimiz (sas) insanlığa neler öğretmiştir?
2. Öğrettiklerini nasıl öğretmiştir?

Efendimiz (sas) talimini nasıl yapmıştır?

1-Tatbik/Bizzat göstererek
2- Tedric/Basamak, basamak
3- Tadil/Yanlışları düzelterek
4- Tashih/Eksikleri gidererek
5- Taltif/Doğruları överek, tasdikleyerek

Nasıl Bir Mektep?

Bu sayılan ilkelere riayet eden her mekan Allah’ın izni ile Peygamber Mektebi’dir.

Darü’l-erkam ve Suffa örneklikleri…

(2265)