Bir Devlet Başkanı Olarak Hz. Peygamber (sas)

Bir Devlet Başkanı Olarak Hz. Peygamber (sas)

Üsvetü’n-Hasene olan Efendimiz’in (sas) devlet başkanlığı yönü de elbette var…
Biz onu 11 sene Medine İslam devletinin başkanı olarak da görürüz.

Nübüvvet ve risalet iktidarı değil, ıslahatı önceller; yönetimi değil halkı hedefler; tepeden değil zeminde işi yürütmeye çalışır.

Hz. Peygamber’in (sas) 13 yıllık süreci:

Nübüvvetin ilk üç yılı: Özel davet, gizli teşkilatlanma
Nübüvvetin 4-5. yılı: Genel davet, gizli teşkilatlanma

Müşrik bir toplumda Müslümanca yaşamanın yolları:

Tebliği yayma
Tevekkülü kuşanma
Teşkilatlanmayı yapılandırma
Teslimiyeti derinleştirme
Takvayı hakim kılma

Nübüvvetin 5. ve 6. yılı Habeşistan Hicreti

“Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz, Allah nurunu tamamlayana kadar ben bu davamdan vazgeçmeyeceğim.”

Nübüvvetin 6. yılından 10. yılına kadar: Genel davet ve muhasara

Nübüvvetin 10. Yılı: Genel davet ve zemin arama

Hicretin 1. yılı: İslam toplumunun tesisi

Mescid, Mektep, Menzil, Muahât, Medine Vesikası, Medine Çarşısı, Medine Askeriyesi…

Bu 7 adım, hem İslam toplumunun tesisi, hem de Medine İslam devletinin teşekkülü idi.

O günden sonra Hz. Peygamber (sas) bir devlet başkanı idi.

Efendimiz’in (sas) Devlet Başkanlığı için beş temel mesaj:

1. Efendimiz (sas) varolan bir devleti devralmamış sıfırdan tüm müessese ve kurumları ile yepyeni bir devlet kurmuştur.

Hisbe
Pazar
Denetleme
Duruşma Salonu
Nezarethane
Bilirkişi
Avukatlık
Noterlik
Arabuluculuk
Danışma
Şahitlik vs.

2. Efendimiz (sas) bir devletin ihtiyaç duyacağı tüm müesseseleri adım adım tesis etmiş, vahyin yönlendirmesi ile cihana örnek olacak bir sistem ortaya koymuştur.

Kurulan müesseseler:

1. Adli Sistemi
2. Askeri Sistemi
3. Ekonomik Sistemi
4. İmar Sistemi
5. Talim Sistemi
6. Sağlık Sistemi (Spor)

3. Efendimiz (sas) devletin idari merkezi için yeni bir mekan ihdas etmemiş, ibadet için inşa edilen mescidi yönetimin merkezi olarak da edinmiştir.

4. Efendimiz’in (sas) devlet başkanlığı risalet vazifesinin bir parçası olduğundan ilahidir. Bir seçim değil, tayin söz konusudur.

5. Efendimiz (sas) kurduğu devlet ile bir yönetimin nasıl İslam devleti olabileceğini göstermiş, İslam devletinin üç esas olan, tevhid, adalet ve meşveret üzerine bina edilmesi gerektiğini hassaten ortaya koymuştur.

Altın Öğütler

“Allah, bir kavim hakkında hayır murat ederse, onların kin ve gazaba sahip olmayan yumuşak huylularını idari amirlik mevkiine getirir, ilmi ile alim olanlarını da hakimlik mevkiini getirir ve bu kimseler aralarından kazai hükümler verirler. Serveti de içlerinden cömert olanlara verir.

Bir milletin kötü olmasını isterse, başlarına ahlaken düşük, sefih kimseleri reis yapar. Cahil kimseler de aralarında zuhur ederek ihtilafları halletmek için hüküm verirler. Serveti de aralarında en cimri olanlarına verir.”(Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr, 1/74)

“Başınıza, kafasının tüyleri üzüm tanesi gibi siyah tüylü bir habeşli köle dahi kumandan olursa (O hak ve adaletten ayrılmadıkça ), onu dinleyip itaat ediniz,” (Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr, 1/78)

Yakında hepiniz devlet hizmetinde bulunmayı arzu edeceksiniz. Halbuki, o istediğiniz memurluk kıyamet gününde size pişmanlık ve üzüntü kaynağı olacaktır. Devam eden sevinç ne iyi, sonunda kesilecek olan sevinç ise ne fena!” (Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr, 1/82)

“Ya Rabbi kim ümmetimin herhangi bir işini üzerine alır da onlara yumuşaklık ve hüsnü muamele ile muamele de bulunursa sen de ona güzellik ve hüsnü muamele ile muamele et.” (Müslim, İmâret, 5)

“Yöneticilik isteme. Çünkü bu istemeden dolayı sana yöneticilik verilirse onunla baş başa bırakılırsın. Eğer yöneticilik sana istemeden verilirse bu işte Allah sana yardım eder.” (Ebû Dâvûd, el-Harac vel İmâre, 2)

(1683)