İmam Zeyd ‘in İlmi ve Mezhebi

İmam Zeyd ‘in İlmi ve Mezhebi

Ehli Beyt Mektebi Derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “İmam Zeyd’in İlmi ve Mezhebi” başlığında, Hz. Hüseyin’in torunu Zeyd b. Ali’nin ilmi birikimini ve arkasında bıraktığı mezhebini anlattı. Ayrıca, hicret ve hicri takvimin önemine, mezhepler gerekli mi sorusuna cevaplar verdi.

Dersten Cümleler:

•Hicret, mukaddes bir göç…

•Hz. Ömer’in devlet yönetimi…

•Hz Ömer (R.A) “Vallahi; Müslümanların işlerine gayri Müslimlerin takvimini bulaştırmam.”

•Sahabenin takvimin başlangıcı konusundaki teklifleri…

• Yine bir Muharrem ayı, yine bir Kerbela hüznü, yine bir Yezid zülmü, yine bir Hüseyin kıyamı, yine bir Kufe ihaneti, yine bir gözyaşı, yine mazlumların akan kanları ve yine ümmetin suskunluğu ve çaresizliği…

•Gazze saldırıları…

•Sadece 42 yıl gibi kısa bir hayat yaşayacaksın; ilim noktasında İmam Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi, İmam Abdullah b. Hasan gibi, Süfyan-ı Sevri gibi, İmam Cafer- i Sadık gibi dev kametleri ve isimleri kendine hayran bırakacaksın.

•Sadece 42 yıl gibi kısa bir hayat yaşacaksın; Ehli Beyt tarihinin, Emeviler dönemindeki iki büyük kıyamdan birini yapacaksın. Deden Hüseyin’in Kerbela’daki kıyamı Emevilerin Süfyani kolunu darmadağın edecek, sen ise yaptığın kıyam ile Mervaniler kolunu darmadağın edeceksin.

•Sadece 42 yıl gibi kısa bir hayat yaşacaksın; ilmin bir tek alanında değil, kıraatte, tefsirde, hadiste, fıkıhta, akaitte, aranan bir isim olacaksın. Sadece Medine’den değil, Hicazın tamamından, Irak ve Şam’ın tamamından ve Afrika’nın bir kısmından talebeler edineceksin.

•Sadece 42 yıl gibi kısa bir hayat yaşayacaksın; Zeydiye diye bir mezhebin banisi olacaksın. Bugün başta Yemen olmak üzere, Irak, Suriye, İran, Bahreyn, Umman ve daha birçok ülkede mezhebini mezhep olarak edinen binlerce müntesibin sahibi olacaksın.

•İhlas ve Bereket…

•Örnekler; İmam Şafî, İbn Hacer, Abdülhay Lekveni…

•“Â’datü sa’dât, sa’dâtü â’dat; Adetlerin büyüğü, büyüklerin âdetidir.”

•Öyleyse takip edilmesi gereken ayak izleri de büyüklerin ayak izlerdir.

•İmam Ebû Hanife: “Zeyd b. Ali’yi gördüm, tanıdım; çağında ondan daha bilgin, ondan daha çabuk cevap veren, hazır cevap, ondan daha açık söz söyleyen birini görmedim. O, eşsiz bir insandır.”

•Etba-i Tabiin neslinin büyük imamlarından Süfyan-ı Sevri: “Bir bilseniz onun yitirilmesi ile ilim neler yitirdi, bir bilseniz onun musibetlere duçar olması ile takva ve erdemlilik neler kaybetti.” der ve arkasından gözyaşı dökerdi.

•Ne yaparsak İmam Zeyd ve emsalleri gibi ilimde derinleşebilir, istifade eder ve istifade ettirebiliriz?

1- İstihdamı İlahiyyeye inan ve bunu iyi tespit et veya ettir.
2- İradeni güçlü kıl, arzunu ve emelini derinleştir.
3- Rehberiyeti unutma, ilmin nesebine uygun davran.
4- Düzenli çalış, istikrarı hiçbir zaman hayatından çıkarma!
5- Bedel ödemeye hazır ol, büyük şeyleri elde etmek istiyorsan küçük şeyleri feda et!

•İmam Zeyd’in ilim noktasında müstesna bir yeri de bize bıraktığı el-Mecmû isimli kitabıdır.

•el-Mecmû nasıl bir kitaptır?

1- el-Mecmû, İslam ilim tarihinin ilk eserlerinden biridir.
2- el-Mecmû, klasik fıkıh sistematiğinin üçlü tasnifi, yani ibadet, muamelat ve ukubattan oluşan bir fıkıh kitabıdır.
3- el-Mecmû, 218 hadisten, 322’de rivayetten oluşan önemli bir kaynaktır.
4- el-Mecmû, Ehli Beyt Mektebini bize tanıtan en önemli vesikadır.
5- el-Mecmû, Ebû Halid Amr b. Halid el-Vasiti tarafından bize ulaştırılmıştır.

•Zahid el-Kevseri: “Zeydiye mezhebinin görüşlerinin Hanefî fukahasının ictihadları arasında 4’te 3 oranında paralellik vardır. Geriye kalan 4’te 1’lik kısım da üçe ayrılır: İmam Mâlik’in ictihadlarıyla paralellik arz edenler; İmam eş-Şâfi’î’nin ictihadlarıyla örtüşenler; İmam Zeyd’in kendine mahsus içtihatları.”

•Merhum Zahid el-Kevseri: “Mezhepsizlik dinsizliğin bir köprüsüdür.”

•Mezhep bir Müslümanın hayatında nerede durmalıdır?
sorusuna cevap sadedinden şunları söyleyebiliriz:

1-Mezhep, dinin amel boyutudur, amel ile alakalı olan yönüdür.
2-Mezhep, dinin kuralları, ilkeleri, çerçevesi ve sistemidir.
3-Mezhep, dinin ihtilaflarının bir ürünü değil, ihtiyaçlarının bir sonucudur.
4-Mezhep, dini yaşamada hassasiyetin bir gereğidir.
5-Mezhep, doğru hedefe doğru bir yol ile ulaşabilmenin en önemli vesilesidir.

(2506)