Salih Kul İmam Musa Kâzım

Salih Kul İmam Musa Kâzım

Ehli Beyt Mektebi Derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Salih Kul İmam Musa Kâzım” başlığında, İmam Musa Kâzım’ın hayatının çeşitli devrelerini, günümüz dünyasına yönelik mesajlar çerçevesinde anlattı.

Dersten Cümleler

• “Abdu’s-Salih/ Salih Kul İmam Musa Kazım”

• Talha b. Ubeydullah rivayeti…

• “Allah beni bütün âlemlere rahmet olarak gönderdi fakat ben bununla iftihar etmiyorum. Kıyamet günü Livaü’l-Hamd sancağını taşıyacağım, bununla da iftihar etmiyorum. O gün bütün Peygamberler bu sancağımın altında toplanacak bununla da iftihar etmiyorum. O gün herkes huzuru ilahiye gidince ben Mümin olanlara refakat edeceğim, bununla da iftihar etmiyorum. Yine o gün ümitsiz ve çaresiz bekleyenlere ben müjdeler vereceğim, bununla da iftihar etmiyorum. İftihar ettiğim tek şey var ki, Allah’a kulum, Allah’a kulum, Allah’a kulum.”

• İmam’ın 55 yıllık hayatının beş temel mesajı:

1- İlim, amel bütünlüğü
2- İhsan, ihlâs derinliği
3- Mesuliyet, vazife şuuru
4- Söylem, hareket usulü
5- Miras, veraset bereketi

• 1- İlim, amel bütünlüğü:

• “Şu benim oğluma mushafın iki kapağı arasında olan neyi sorarsan sor, sana büyük bir ilmi vükufiyetle cevap verecektir.”

• “Onun yanında hikmet ilmi, derin bir anlayış, cömertlik ve insanların dinleriyle ilgili olarak ihtiyaç duydukları hususlara dair büyük bir irfan vardır.”

• “İnsanların ilimlerinin dört hususla ilgili olması gerekir: Birincisi, rabbini bilmen, ikincisi, rabbinin senin için ne yaptığını bilmen,(yani kendini bilmen) üçüncüsü, rabbinin senden ne istediğini bilmen, dördüncüsü, seni dininden neyi çıkaracağını bilmen.”

• Rabbini bil, kendini bil, sorumluluklarını bil, sınırlarını bil…

• “Senin için en iyi ilim, sadece kendisiyle salih bir amel işleyebileceğin ve senin yapmakla sorumlu olduğun hususlarda amel etmeni gerektiren ilimdir. Senin kalbini ıslah edecek ve onu bozacak şeyleri gösteren ilme sarıl. Sonuç olarak en çok övgüyü hak eden ilim, en kısa sürede bilgini ve amelini arttıracak olanıdır. Bilmediğin zaman sana bir zararı olmayan ilimle uğraşma. Terk etmen durumunda da cehaletinin artmasına neden olacak ilimden de gafil olma.”

• Temim kabilesinden Sabiğ b. Asel’e karşı Hz. Ömer’in tavrı…

• 2- İhsan, ihlâs derinliği:

• “Onlar abdest ile titreyen, namaz ile ağlayan bir nesildi!'”

• “Kulunun günahı büyüktür. Senin affın ise benim günahlarımdan daha büyüktür. Ya Rab! Senden beni bağışlamanı diliyorum.”

• “Allah’ım! Sana ibadet etmem için bana bol zaman vermeni istiyordum. Bana bu zamanı bahşettiğin için sana hamdolsun.”

• “Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Ben cenneti yüreğimde taşıyorum. Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem ise şehadettir.”

• “O zat Beni Haşim’in ruhbanıdır.”

• 3- Mesuliyet, vazife şuuru:

• Ne halkın cehaletine, ne devletin baskılarına, ne düşmanın gücüne, ne dostların vefasızlığına takılmadan büyük bir mesuliyet ve vazife şuuru ile kendisine biçilen rolü eksiksiz yerine getirmiştir.

• 4- Söylem, hareket usulü:

• Halk irşadı ve talebe yetiştirme…

• Salih bir cemaatin inşası…

• Hüseyin b. Ali’nin ( Hz. Hasan’ın torununun torunudur) başını çektiği Fağ ayaklanması…

• Muhammed en-Nefsü’z-zekiyye’nin baba bir kardeşi olan Yahya b. Abdullah’ın başını çektiği

Deylemi İsyanı…

• “Amcaoğlu! Gel bu işten vazgeç. İnsanların sana söyledikleri sözlere inanma! Onların çoğu dilleri ile hakkı söylüyor, ama içlerinde şirki gizliyorlar. Eğer beni dinlemezsen çok şiddetli hadiselere muhatap olmandan korkuyorum.”

• “Bırakın bu boş sözleri… Devlet başkanı adil ise ona ecir, bize şükür gerekir. Yok, eğer zalim ise ona vebal, bize ise şimdilik sabır gerekir.”

• 5- Miras, veraset bereketi:

• Ebû Hureyre rivayeti…

• “Resulullah’ın mirası işte o rahlelerin üzerinde olanlardır. Kur’an’dır, sünnettir. O bunlardan başka ne miras bıraktı ki?”

İmam Musa Kazım’ın mirasını beş kategoride inceleyebiliriz. Bunlar:

1- Rivayetleri
2- Tedrisleri
3- Münazaraları
4- Telifleri
5- Talebeleri

• Rivayetleri:

• Tirmizi rivayeti: “Kim beni ve bu çocukları anneleri ve babaları ile birlikte severse, ahirette benimle beraber olacaklardır.”

• Bu hadis aynı metin ile Ahmed b. Hanbel’in Müsnedi’nden de aktarılmaktadır.

• “Allah, Allah, silsileye bakın silsileye… Bu öyle mübarek bir rivayet zinciridir ki deliye okunsa anında kendine gelir, akıllanır.”

• Diğer rivayet ise İbn Mace’nin es-Süneni’nde geçen şu rivayettir: “İman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve gereğince amel etmektir.”

• Talebesi Hişam b. Hakem’e hitaben yazdığı ve halen elimizde var olan Akıl Risalesi…

• 5- Talebeleri…

• Hişam b. Hakem, Safvan b. Yahya, Hasan b. Muhammed, Ali b. Hasan, Hasan b. Mahbub, Abdullah b. Cebele ve daha niceleri…

• İmam’ın şahadeti…

• “Biz Ehli Beyt nesli hep helal mallarla hayatımızı geçirdik. Bizim kadınlarımıza verdiğimiz mihirler, hac için harcadıklarımız ve kefenlerimiz mallarımızın en temizlerinden olur. Ben kendi kefeni mi hazırladım, sizin vereceğiniz hiçbir şeye ihtiyacım yoktur.”

• “Şimdi ben ölürsem bu adamlar sırf halka hoş görünmek için benim cenazeme gelecekler, beni yıkamak isteyecekler, cenaze namazımı kılmak isteyecekler. Siz bunların hiçbirine fırsat vermeyin. Beni burada (Bağdat’ta) Kureyş mezarlığı diye bilinen yere götürün ve beni siz kabre koyun. Sakın kabrimin üzerini dört parmaktan fazla yüksek yapmayın. Benim kabrimin üzerinden teberrük kasdı ile toprak almayın. Sade ve gösterişsiz bir kabir ile beni Rabbime yolcu edin.”

• “İyi komşuluk, komşuya eziyet etmemek değildir, asıl iyi komşuluk komşunun eziyetine sabretmektir.”

• “Oğulcuğum! Allah seni, yasakladığı bir günahı işlerken bulmasın. Allah seni emrettiği bir ibadeti terk ederken de bulmasın. Sen her zaman ciddiyetle ve kararlılıkla ibadetlerine devam et ve Allah’a itaat et. Allah’a ibadet ve itaat hususunda ne yaparsan yap eksik kaldığını aklından hiç çıkarma. Çünkü Allah’a hakkıyla ibadet etmek imkânsızdır, bundan dolayı sen her zaman kendini eksik gör. Mizahtan çokça sakın. Çünkü çok şakalaşmak imanın nurunu götürür ve insanın kişiliğini hafif gösterir. Usanmaktan ve tembellikten de sakın. Çünkü bu ikisi, dünya ve ahirette payına düşen nimetlere kavuşmana engel olurlar.”

(2699)