Mehdilik Meselesi… Nedir? Ne Değildir?

Mehdilik Meselesi… Nedir? Ne Değildir?

Ehli Beyt Mektebi Dersi’nde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Mehdilik Meselesi… Nedir? Ne Değildir?” başlığında, Kur’an ve Sünnet’in bu konuda neler söylediğini, bu meselenin nasıl anlaşılması gerektiğini çok önemli mesajlarla anlattı.

Dersten Cümleler

Niyet Bilinci’nden, İman Bilinci’ne…

“Allah’a ulaşacak tek şey güzel söz ve salih ameldir.” (Fatır, 10)

“Dilde söylenmesi kolay, mizanda (terazide) ağır, Rahman olan Allah’ın katında ise sevgili, yani hoşnut olunan iki kelime vardır: Sübhanallahi ve bi hamdihi, Sübhanallahi’l-Azim/ Allah her türlü noksanlıklardan beridir ve tüm hamdler onadır. Her türlü noksanlıklardan beri olan Allah, yüceler yücesidir.”

Bu geniş ve zor mevzuyu ben size üç başlıkta anlatmaya çalışacağım. Nedir bu üç başlık?

1- Ehli Şia ile Ehli Sünnet düşüncesinde Mehdilik
2- Günümüzdeki değerlendirmelerle Mehdilik
3- Alınması gereken mesajlar çerçevesinde Mehdilik

Mehdi kelimesi ne anlama geliyor?

Mehdi, lügatte “hidayete ermiş Allah’ın kendisini hakka ulaştırdığı kişi anlamındadır.” (İbn Manzur)
Istılahta ise, zulüm ve haksızlıkların yaygınlaştığı ahir zamanda, yeryüzünü adaletle dolduracak bir kişinin adıdır.

Hz. Mehdi hakkında bilinen en meşhur hadis İbn Mâce, Ahmed b. Hanbel ve Ebu Davud’da geçen şu hadistir: Ali (b. Ebî Talib) (r.a)’dan; Rasûlullah (s.a)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.”Dünyanın ömründen sadece bir gün kalsa bile, Allah (c.c) benim ehl-i beytimden bir adam gönderecektir. O dünyayı, (daha önce) zulümle dolduğu gibi, adaletle dolduracaktır.”

1- Ehli Şia ile Ehli Sünnet düşüncesinde Mehdilik:

Şia, Mehdiliği rec’at ve gaybet üzerine bina ederken, Ehli Sünnet bunu kabul etmez, Mehdi’nin ahir zamanda normal bir yol ile doğup, büyüyüp vazifesini icra edeceğini iddia eder.

Şia’da Hz. Mehdi, harikulade mucizevî bir insan iken, Ehli Sünnet’te böyle değildir, normal bir insan nasılsa o da öyledir. O, bu ümmetin tarih boyunca yetiştirdiği büyük insanlardan birisi olarak doğup büyüyecek ve zamanı geldiğinde hayatın tabii akışı içinde görevini icra edecektir.
Çok temelde böyle bir ayırım varken, Şia ve Sünni kaynaklarda, Hz. Mehdi’nin vasıfları, soyu, yapacağı icraatlar konusunda bir ittifak vardır.

Şia’ya göre 12. İmam olan Hz. Mehdi, Hasan el-Askeri’nin oğludur. Hicri 255,
Miladi 868’de Samerra’da doğmuştur. 5-6 yaşlarına kadar baba ve annesinin yanında yetişen Muhammed b. Hasan, daha sonra bir mağaraya çekilmiş ve gözden kaybolmuştur.

2- Günümüzdeki değerlendirmelerle Mehdilik:

Söylenenleri beş başlık altında toparlayabiliriz:

1- Mehdiliği tamamen inkâr edenler
2- Mehdi gelecek diye eli, kolu bağlayıp yatanlar
3- Mehdi olduğunu iddia edenler
4- Mehdi geldi, gitti; siz o fırsatı kaçırdınız diyenler
5- Mehdi’nin gelmesine zemin hazırlayanlar

1- Mehdiliği tamamen inkâr edenler:

Sual: Mehdi ile ilgili Kur’an’da bir tek ayet yok, böyle mühim bir meseleye Kur’an hiç değinmemişse demek ki bu mesele sonrakilerin uydurduğu bir konudur?

Tevhid kavramı Kur’an’da kaç kez geçiyor?

Buhari ve Müslim’de geçen bir rivayete göre, Abdullah b. Mes’ud bir gün şöyle dedi:

“Bedenine dövme yapan ve yaptıran, şekil vermek suretiyle yüzünün/kaşlarının tüyünü yolan, dişlerinin arasını ayırtarak Allah’ın yarattığını değiştiren kadınlara Allah lanet etmiştir.”

“Demek ki sen Kur’an’ı tam anlamı ile okumamışsın. Eğer okusaydın, Kur’an’da “…Rasul size ne verdiyse onu alın ve size neyi yasak ettiyse ondan da sakının.” ayetini görürdün. Vallahi ben Rasulullah’ın (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu kişilere lanet ettiğini işittim, O’nun laneti Allah’ın lanetidir.”

Sual: Mehdilik düşüncesi Hıristiyanlıkta, Yahudilikte ve diğer dinlerde de var. Dolayısı ile İslam düşüncesine diğer dinlerden geçmiştir?

Sual: Mehdilik meselesini anlatan hadislerin tamamı uydurmadır, bu hadisler sonrada hadis kitaplarına sokulmuştur?

“Siz mehdilik meselesini anlatan hadislerin hepsini değerlendirdiniz mi?”

“14 asır boyunca bu meseleyi inkâr eden ve tüm hadislerin mevzu olduğunu söyleyen başka bir âlim var mı?”

Hz. Mehdi’yi anlatan hadislerin sayısı en az 80 tanedir.

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde 12, İbn Mace’de 8, Ebu Davud’da 8, Tirmizi’de 3 rivayet vardır.

“14 asır boyunca bu meseleyi inkâr eden ve tüm hadislerin mevzu olduğunu söyleyen başka bir âlim var mı?”

İbn Haldun: “Peki, azı müstesna bu hadislerin çoğu uydurmadır.”

İbn Teymiyye’nin görüşü…

Büyük hadis âlimi Şevkani: “Kesinlikle bu mesele hakkında ki, hadisleri tek tek ele almalı, sahih,

hasen, zayıf ve mevzu olanları tespit etmelidir.”

Sual: “Neden Mehdi ile alakalı hadisler Buhari ve Müslim’de geçmiyor?”

el-Cevab:
“İbni Meryem gökten sizin yanınıza indiği zaman devlet reisiniz kendinizden, namazda imamınız olduğu (İsa da imamınıza iktida ettiği) halde bakalım nasıl olursunuz?” (Buhari, Enbiya 49)
Ebu Hureyre (RA) dedi ki: Resulullah (SAV): “İmamınız kendinizden olduğu halde Meryem oğlu içinize indiği (imamınıza iktida ettiği) zaman acaba nasıl olursunuz?” buyurmuştur. (Müslim, Fiten bahsi )

Sual: Kur’an’da, Kıyametin ansızın kopacağı söyleniyor, oysaki Hadislerde yüzlerce Kıyamet alametinden bahsediliyor. İşte o alametlerden bir tanesi de Mehdi’dir. Böyle olunca, bu tarz rivayetler Kur’an’la çelişmiyor mu?

Kur’an kıyametin ansızın kopacağını belirten ayetler: En’am Suresi’nin 31. ayetinde, A’raf Suresi’nin

187. ayetinde, Yusuf Suresi’nin 107. ayetin…

Muhammed Suresi’nin 18. ayetinde şöyle buyrulur: “Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? İşte muhakkak onun alametleri gelmiştir. (Fe kad câe eşrâduha) (Kıyamet) kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?”

2- Mehdi gelecek diye eli, kolu bağlayıp yatanlar:

“Günümüzde hilafetin tekrar kurulması sadece beklenen Mehdi’nin gelmesi ile mümkün olabilir. Diğer durumlarda kurulacak yeni bir devlet, dünya sisteminin bir parçasına dönüşür ve farklı bir anlam ifade etmez.”

3- Mehdi olduğunu iddia edenler:

4- Mehdi geldi, gitti; siz o fırsatı kaçırdınız diyenler:

5- Mehdi’nin gelmesine zemin hazırlayanlar:

“Evet, evladım, Mehdi gelecek, ama sen dikkat ette gelince seni vazife başında görsün.”

3- Alınması gereken mesajlar çerçevesinde Mehdilik:

(4426)