Hz. Peygamber’in (sas) Görevlerinden Tebyin

Hz. Peygamber’in (sas) Görevlerinden Tebyin

• Peygamberlerin gönderiliş gayeleri

1- Kulluk
2- Tebliğ
3- Güzel Örnek
4- Dünya-Ahiret Dengesini kurmak ve göstermek
5- İtiraz kapılarını kapatmak

• Peygamberlerin ortak özellikleri

1- Rabbanilik
2- Hasbilik,
3- İhlâs
4- Güzel Öğüt
5- Tevhide Çağrı

• Peygamberlerin sıfatları

1- Sıdk, doğruluk
2- Emanet ve emin olmak
3- Tebliğ
4- Fetanet
5- İsmet

• Peygamberlerin görevleri

1- Tebyin
2- Tebliğ
3- Davet
4- Talim
5- Tezkiye

• Tebyin beyan’dan gelir. Beyan kelimesinin kökü olan “be-ye-ne- ye ait Kur’an tam 257 kullanıma yer vermektedir.

• İbn Manzûr, Lisanü’l-Arab’da “be-ye-ne” köküne beş temel anlam verir. Nedir bunlar?

1- Vasl/ Birleştirme
2- Fasl/Ayırma
3- Zuhur ve Vuzuh/Açıklık ve netlik
4- Fesahat, tebliğ ve ikna gücü
5- İnsanı diğer varlıklardan ayıran anlama yetisi ve özelliği

• Tebyin: “Açıklamak, açığa kavuşturmak, anlaşılır kılmak, duyu ve zihin yolu ile idrak edilip, kalben benimsenecek bir hale vardırmak!”

• Efendimiz’in tebyin görevi: “Allah’dan aldığı mesajları insanlara iletirken, muhatapların daha iyi anlayabilmesi için her türlü açıklamayı yaparak sadece sözlü olarak değil, pratik olarak da göstererek onların bu mesajları doğru bir şekilde anlayıp, kavramalarını sağlamaktır.”

• “…İnsanlara kendilerine indirilen bu kitabı açıklaman için – Li tubeyyine li’n-nas- ve düşünüp anlamaları için bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl Sûresi, 44)

• “ Biz bu kitabı sana sırf hakkında düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ( İlla li tübeyyine lehüm) ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.” (Nahl Sûresi 64)

• “Allah’a ve Resulü’ne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğu yaymaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri ya da asılmaları veyahut da ellerinin ve ayaklarının çaprazvari bir
şekilde kesilmesi yada bulundukları yerden sürülmesidir.” (Maide Sûresi, 33)

• “Ey Resulüm! Sen af ve müsamaha yolunu tut, iyiliği emret ve cahillere aldırış etme.” (Araf Sûresi, 199)

• “Burada senden istenilen; sana haksızlık eden ve zulmedeni bağışlaman, seni mahrum bırakana vermen, seni terk edeni ziyaret etmendir.”

• “Efendimiz (sav) Cebrail’in kendisine bildirdiği sayılı birkaç ayet haricinde Kur’an’dan hiçbir şeyi tefsir etmedi, açıklamadı.”

• “Efendimiz’in siyeri yaşadığı hayatı Kur’an’ın bir tefsiri, Kur’an’ın bir açıklamasıdır.”

• Hz. Peygamber’in (sas) Kur’an tefsiri:

1- “Efendimiz (s.a.v.), Kur’an’ı Kur’an ile tefsir ederdi”
2- “Efendimiz (s.av), Kur’an’ın bazı kapalı hükümlerini daha da açardı.”
3- “Efendimiz (s.a.v.), vaaz edilen hükümleri te’kid eder, iyice sağlamlaştırırdı”
4- “Efendimiz (s.av), umumi hükümleri tahsis ederdi/genel hükümleri özelleştirirdi.”
5- “Efendimiz (s.a.v.) mutlak lafızları takyid ederdi/ kayıt altına alırdı. ”
6- “Efendimiz (s.a.v.), müşkili (anlaşılması zor olan şeyleri) tavzih ederdi/ açıklardı.”
7- “Efendimiz (s.a.v.), mübhemi (kapalı olanı) beyan eder, açıklardı”
8- “Efendimiz (s.a.v.) teoriyi pratiğe çevirerek, amelî olarak açıklama yapardı”
9- “Efendimiz (s.a.v.) bir takım luğavi izahlarda bulunarak açıklamalar yapardı”
10- “Efendimiz (s.a.v.) bir takım vasıfları belirterek açıklamalarda bulunurdu”
11- “Efendimiz (s.a.v.) bazı ayetleri muhataplara meseller getirerek açıklardı”

(6091)