Ümmetin Ehl-i Beyt Sevgisi

Ümmetin Ehl-i Beyt Sevgisi

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız bu hafta; “Ümmetin Ehli Beyt Sevgisi” başlığında, ümmetin Peygamber’in (sas) aziz neslini nasıl sevdiklerini örneklerle anlattı.

Dersten Cümleler:

-Rüyaların dili; müjdeler, iltifatlar, ikazlar…

-“Nasıl sevmem senin sevdiklerini Ya Resulullah!”

-Emevilerin veya Abbasilerin Ehli Beyt’e karşı tutumlarını Sünni Dünyanın tutumu olarak göstermek; ya cehalet, ya
taassuptur.

-Emevilerin tarihi…

-14 Halife/Sultan ve 89 yıl süren iktidar…

-2. Muaviye ve Ömer b. Abdülaziz

Muaviye’nin Hutbesi:

“ Ey İnsanlar! Dedem Muaviye, hilafet işinin asıl ehli ve Peygamber’e yakınlığından dolayı bu işe kendisinden daha layık olan Ali b. Ebi Talib’e karşı savaştı ve bildiğiniz üzere biat alarak halife oldu. Nihayet ölüm onu da buldu. Şimdi o kabrinde günahlarının rehini ve hatalarının esiridir. Sonra bu işi babam Yezid aldı. Hâlbuki o da hilafetin ehli değildi. Heva ve hevesine uydu, ihtiras onun önüne geçti ve ecel onu da yakaladı. Şimdi o da kabrinde günahlarının rehini ve suçlarının esiridir.”

– Süfyaniler ve Mervaniler kolu…

-Fâtıma bint Hüseyin: “Eğer Ömer bin Abdülazîz kalsaydı, yaşasaydı biz hiçbir şeye muhtaç olmazdık.”

-Ali b. Zeyd: “O öyle Allah’tan korkardı ki, sanki cehennem ateşi sadece onun için yaratılmış, sanki sadece o yanacak gibi…”

-Miladi, 750-1258 arası, tam 508 sene süren Abbasi Hükümranlığı ve Ehl-i Beyt…

-İmam Ebû Hanife’nin Ehl-i Beyt’e Muhabbeti…

-“İmam Zeyd’in bu çıkışı, dedesi Resulullah’ın Bedir’e çıkışı gibidir.”

-İmam Zeyd: “İmam sırtına cübbe geçirmeyi beceren değil, yeri ve zamanı gelince kılıcını kuşanandır.”

-“Onlarla birlikte kıyama katılana yetmiş nafile hac sevabı vardır.”

-“Beni gasp edilmemiş topraklara gömün.”

-İmam Malik’in Ehl-i Beyt’e Muhabbeti …

-İmam Şafî’nin Ehl-i Bey’e Muhabbeti…

-“Eğer Resulluah’ın (s.a.v) Ehl-i Beyt’ini sevmek Râfizîlik kabul ediliyorsa; bütün insanlar ve cinler şahit olsun ki ben Râfizîyim.”

-İmam Ahmed b. Hanbel’in Ehl-i Beyt’e Muhabbeti…

-Nakibü’l-Eşraf Müessesesi…

-Ümmetin bir kısmı: Ehl-i Beyt sevgisini Muhabbet ve Adavet üzerine kurmuştur…

-Ümmetin diğer bir kısmı: Ehl-i Beyt sevgilerini Muhabbet ve Sükûnet üzerine kurmuştur….

-Ümmetin Muaviye ve Yezid isimlerine karşı tutumu…

(1593)