Doğru Zamanın ve Doğru Zeminin İmamı; İmam Zeynelabidin

Doğru Zamanın ve Doğru Zeminin İmamı; İmam Zeynelabidin

Ehl-i Beyt Mektebi derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Doğru Zamanın ve Doğru Zeminin İmamı: İmam Zeynelabidin” başlığında, İmamın 34 yıllık Medine hayatını, hayatının en temel mesajlarını ve vefatını örneklerle anlattı.

Dersten Cümleler:

• Rabbim hepimize doğru işleri doğru zeminlerde, doğru sözleri doğru zamanlarda söyletsin…

• Abdullah b. Revaha Örneği…

• Hicretin 8. Yılı Busra’ya doğru gönderilen Haris b. Ümeyr ve arkasından gelen hadiseler…

• Tabiin neslinden Ubbad el-Basri isminde bir zatın İmam Zeynelabidin’in ile hatırası…

• “Ey İmam! Cihadı ve zorlukları bırakıp, hacca ve rahatlığa yöneldin. Sen hepimizden daha iyi bildiğin halde cihadı terk ettin. Allah ayette demiyor mu: “Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır.” Bu ayeti bilmene rağmen, evinden dışarı çıkmadın, bu nasıl iştir? Bu nasıl Ehli Beyt’ten olmaktır?”

• Bu söz karşısında İmam Zeynelabidin gayet sakin bir eda ile Ubbad’a dedi ki: “O okuduğun ayet Tevbe Süresinin 111. ayetinin bir cümlesi? O ayetin arkasından gelen 112. ayeti de okusana?” Ubbad susup cevap vermedi. İmam dedi ki: “Ben okuyayım bak Allah diyor ki: “Bu alış verişi yapanlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlardır. Sen böyle olan müminleri müjdele!”

• İmam Zeynelabidin Hicri 61. yılında Kerbala hadisesinden sonra Medine’ye gelmiş, burada Hicri 95’e kadar bir ömür sürmüştür. İmamın bu 34 yıllık Medine hayatını şöyle birkaç kelime ile özetlemeye çalışsak, söyleyeceğimiz kelimeler; ilim, irfan, ibadet, sabır, infak, seccade, dua ve gözyaşı olduğunun altını çizmiştik.

• Seyyidlik kavramı ve bu ifadenin İmamın hayatına uygulanışı…

• 1- Seyyidü’l-Ülema
• 2- Seyyidü’l-Arifin
• 3- Seyyidü’l-Abidin
• 4- Seyyidü’s-Sabirin
• 5- Seyyidü’l-Münfıkin
• 6- Seyyüdü’s-Sacidin
• 7- Seyyidü’d-Daiin
• 8- Seyyidü’l-Bekkain

• 1- Seyyidü’l-Ülema: Âlimlerin Efendisi/Âlimi:

• Cabir b. Abdullah: “Peygamberin ehli beyti içerisinde Ali b. Hüseyin gibisi görülmemiştir. Ne ilimde, ne ibadette onun eşi yoktur.”

• Tabiin neslinin büyük imamlarından İmam Zühri diyor ki: “Ehli Beyt içerisinde Ali b. Hüseyin’den daha üstün bir adama rastlamadım. Vallahi ben ondan daha fakih birini de görmedim.”

• O neslin büyük imamlarından başka bir isim Said b. Müseyyeb ise şöyle der: “Tabiin kuşağı içinde ilmi ondan daha geniş olan biri yoktu.”

• İmam Şafii ise onun için şöyle diyecekti: “O yaşadığı dönemde Medine halkının en fakihi, en âlimi imiş…”

• 2- Seyyidü’l-Arifin/Ariflerin Efendisi:

• “Ey İnsanlar! Allah Kur’an’da müminleri üç sınıfa ayırıyor:
Muhacirler: Haşr Sûresi, 8
Ensar: Haşr Sûresi, 9
Onlardan sonra gelenler: Haşr 10
“Onlardan sonra gelenler şöyle derler: ‘Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla! İman eden kardeşlerimize karşı kalplerimizde kin bırakma!

• “Ey İnsanlar! Bizi İslam sevgisi ile İslam muhabbeti ile seviniz. Vallahi sizin bize olan bu sevginiz bize ar olacak, utanç kaynağı olacak.”

• “Doğudakilerin ve batıdakilerin hepsi ölse, dünyada canlı namına hiçbir şey kalmasa, yanımda Kur’an olduktan sonra ben asla yalnızlık hissetmem!”

• 3- Seyyidü’l-Abidin/Abidlerin Efendisi:

• Said b. Müseyyeb: “Ali b. Hüseyin’den daha abid bir insan ben görmedim. Kendim ne kadar ibadetlerime dikkat etmeye çalışıyordumsa, onu her gördüğümde kendi nefsime biraz daha öfke duydum. O muttakilerin gerçekten imamıdır.”

• “Medine’de hiçbir hurma ağacı yoktur ki, İmam Zeynelabidin onun altında namaz kılmamış olsun.”

• Cabir b. Abdullah rivayeti…

• ‘Efala ekune abden şekura/Şükreden bir kul olmayayım mı?’

• “Ben Allah’a ibadet ederken tek gayemin sevap alma arzusu olmasından çok korkarım. Bu menfaat beklentisi içinde olanların ibadetidir. Ya alacağı sevabı, ya karşılaşacağı azabı hesap ederek ibadet eden, tüccarlar gibi hareket etmiş olur. Ben sadece Rabbimin rızası için ibadet etmeyi isterim.”

• 4- Seyyidü’s-Sabirin/Sabredenlerin Efendisi:

• Abdülmelik b. Mervan’ın oğlu, Hişam b. Abdülmelik’in hatırası…

• Arap Şairi Ferezdak:

Taşlık vadiler tanır onun ayak izlerini
Kâbe bilir, Hill ve Harem bilir, onun ayak izlerini
Allah kullarının hepsinin en hayırlısının oğludur o
Temizdir, mutakkidir, arınmıştır, rehberdir o…

• “Ben Ehli Beyt’i Allah için övdüm, her hangi bir bağış için değil.”

• Velid b. Abdülmelik ile olan hatırası…

• 5- Seyyidü’l-Münfıkîn/İnfak Edenlerin Efendisi:

• Muhammed b. Üsame b. Zeyd ile olan hatırası…

• İbn İshak’ın rivayeti…

• “Gizli verilen sadakalar, Rabbinin gazabını söndürür. Hem kalbi hem kabri aydınlatır. Kişinin üzerinden kıyamet gününün karanlıklarını da kaldırır.”

• Hizmetlisi ile olan hatırası…

• “Merhaba ey benim azığımı ahiret yurduna taşıyan adam!”

• 6- Seyyidü’s-Sacidin/Secde Edenlerin Efendisi:

• Zu’s-Sefinat: Nasırların Sahibi…

• 7- Seyyidü’d-Daîn/ Dua Edenlerin Efendisi:

• Cevşenin nakli ve Sahifetü’-s Seccadiye bilinen ve 54 farklı konuda derlenen dua mecmuası…

• Bir dua örneği:

• “Allah’ım! Katındaki şeref, saygınlık ve esenliği anneme ve babama tahsis et, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Onlar için yapmam gerekenleri bana ilham et. Bütün bunları eksiksiz bir şekilde bilmemi sağla. Bana ilham ettiğin bu bilgilere göre amel etmemi kolaylaştır. Bana gösterdiğin bu ilimde basiret ve bilinç ver… Allah’ım! Onlardan, güçlü bir sultandan korkar gibi korkmamı ve şefkatli bir anne gibi onlara şefkat göstermemi nasip et. Anne-babama itaati, onlara iyilik etmeyi, benim için, yorgun kimsenin uyuduğu uzun ve dinlendirici bir uykudan, susuzun içtiği sudan daha çok mutlu eden bir göz aydınlığı yap. Ta ki, onların arzusunu kendi arzuma tercih edeyim. Onların rızasını kendi rızamın önüne geçireyim. Onların bana yaptığı iyilik az da olsa, bana çok göster; benim onlara yaptığım iyilik çok da olsa bana az göster. Allah’ım! Onların karşısında sesimi alçalt, sözlerimi onlar için tatlı kıl, huyumu onlar için yumuşak et. Kalbimin onlara karşı şefkatli olmasını sağla. Beni, onlara yoldaş, onlara karşı şefkatli kıl… Allah’ım! Bana verdikleri terbiyeden dolayı onları mükâfatlandır, bana yaptıkları ikramdan dolayı onları ödüllendir, beni küçükken korudukları gibi onları koru…

Allah’ım! Namazlarımın sonunda, gecenin bir vakitlerinde, günümün her saatinde onları dua ile yâd etmeyi bana unutturma… Allah’ım! Muhammed’e ve Âl’ine salât et. Onlara dua ettiğim için beni bağışla ve bana karşı gösterdikleri iyilikten dolayı onları da affet!”

• 8- Seyyidü’l-Bekkaîn/Gözyaşı Dökenlerin Efendisi:

• “Nasıl ağlamayayım; kurda, kuşa, vahşi hayvanlara serbest olan su, Ehli Beyt’e yasaklanmıştı.”

• Hicri 95’i, Miladi 659’u gösteriyor. İmam Hicri olarak 57, Miladi olarak 54 yaşlarında…

• Velid b. Abdülmelik: “Ali b. Hüseyin bu dünyada var oldukça bana rahat yüzü yok!”

• Vefatı ve sırtındaki iz…

• Cenazesi ve Baki Kabristanlığında Hz. Hasan’ın yanında defni…

• Temel mesaj: Hizmet burada, ücret orada…

(3295)