Siyer Coğrafyası’nda Müşrikler ve Kur’an’ın Şirk ile Mücadelesi

· Siyer Coğrafyasındaki Dini Gruplar

1- Müşrikler
2- Hanifler
3- Sabiler
4- Yahudiler
5- Hristiyanlar

· Müşahhas Tanrılar

1- Manevi Varlıklar: Cin, Melek, vs.
2- Teslis İnancı
3- Ezra/Üzeyr inancı
4- Çeşitli hayvanlar
5- Güneş, ay, yıldız
6- Putlar; Lat, Uzza, Menat, Hubel, vs.

· Mücerred Tanrılar

1- Heva
2- Dehr
3- Şâri

· Heva: İnsanın tutku ve arzuları…

· “ Hevasını kendisine ilah olarak edinen o kimseyi görmedin mi? Sen ona vekil, yani koruyucu olabilir misin?” (Furkan, 43)

· Efendimiz buyuruyor: “ “Gök Kubbenin altında Allah’tan başka tapılan şeyler arasında hevadan daha müthiş bir şey yoktur.”

· Dehr: Mutlak zaman demektir. İsfehaninin tarifi ile: “Kainatin varlığının başlangıç ve bitişi arasında geçen zaman dilimine dehr denilir.”

· Casiye Süresinin 24. ayetinde denilir ki: “Dediler ki: ‘Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız Bizi ancak dehr/zaman helak eder. Ve ma yuhlikunâ ille’d-dehrü” Aslında bu hususta onların hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanna göre, yersiz tahmin ve kuruntularına göre hüküm veriyorlar.”

· Buhari olmak üzere, Müslim, Ebu Davud ve daha nice hadis kitaplarında geçen şu sözü söylemiştir:

“ Dehr’e/zamana kötü söylemeyin. Zira Dehr Allah’tır.”

· O günün Müşrik akıl yapısı üç temel inanç üzerine kuruluydu. Bunlar sırası ile şunlardır:

1- Dehriyyun
2- Ahiret hayatını inkâr edenler
3- Allah’a inanmakla beraber, putlara da inananlar:

· Şârî: Kanun koyucusu demektir.
· Maide Süresi 103. ayet: “Allah bahira, saibe, vâsile ve ham diye bir şeyi meşru kılmamıştır. Fakat hakikati inkara şartlanmış olanlar kendi uydurdukları yalanlarla Allah’a iftira etmektedirler. Çünkü onlar akıllarını kullanmazlar.”

· Nedir Bahira, Saibe, Vasile ve Ham?

· Bahira: Arka arkaya beş kez doğuran ve beşinci doğumu dişi olan deveye bahira derlerdi. Böyle olan bir deve putlar adına salıverilir, tanınsın diye de kulağı ikiye kesilir, ne sütünden, ne etinden, ne gücünden istifade edilirdi.

· Saibe: Bir iş yada adak sonucu yine putlar adına salıverilen develere denilirdi. Mesela; Cahiliye Arabları eğer şu işim istediğim gibi olursa bir deve adayacağım der, olduğu zamanda bir deve seçer ve onu putlar adına salıverirdi. O deve de kutsallık kazanır, dokunulmaz olur, ne sütünden ne etinden, ne gücünden istifade edilirdi.

· Vâsile: Eğer bir koyun yada deve bir batında ikiz doğurursa ve bu ikizlerden biri erkek, diğeri dişi olursa bunlarda kutsal sayılır ve vasile diye isimlendirildi.

· Ham: Bir erkek deve 10 batın doğruacak kadar dişi deveyi aşılarsa yani onların gebe kalmasını sağlarsa, ona da ham denerek, kutsallık atfedilirdi.

· Peki, bu ayet bize nedir? Şuan bizlerin içerisinde Bahira, Saibe, Vasile ve Ham gibi kutsal saydığımız deve ve koyunlar var mı? Elbette ki yok. Ama onlarda var olan üç temel bir sapma, ne yazık ki bugünün dünyasında de vardır. Zaten Kur’an’ın savaşı da isimlerle değil, o isimlerle ifade edilen zihniyetlerledir. Nedir bu üç temel sapma?

1- Allah’ın kutsal saymadığını kutsal saymak
2- Batıl inanç ve hurafelere kapılar açmak
3- Eşyayı amacı doğrultusunda kullanmayarak, ya gereğinden fazla yüceltmek, ya hak ettiğinden daha aşağı indirgemek…

Bunların hepsi Allah’a ait alana müdahaledir ve bunu yapan farkında olarak yada olmayarak kendisine şari edinmiştir.

· Tevbe Süresi’nin 31. ayetinde değinir: Der ki: “ Yahudiler Allah’ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar ise rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolunmuştu. Çünkü Allah’tan başka ilah yoktur. O (c.c.) bunların koştukları her türlü isnattan elbette ki münezzehtir.”

· Kur’an’ın öne çıkardığı 3 isim bizim için çok önemlidir. Nedir bu 3 isim: 1- Rab 1- Allah 3- Rahman’dır.

RAB:

· Kur’an’ın tamamında bu isim tam 974 kez geçmektedir.

· Kur’an muhataplarının zihin dünyalarına ve tabiî ki hayatlarına tevhid bilincini üç basamakta yerleştirmek istemektedir.

1. Basamak: Rububiyyette Tevhid
2. Basamak: Uluhiyette Tevhid
3. Basamak: Ubudiyette Tevhid

ALLAH:

· Lafzî Celal olan Allah ismi Kur’an içerisinde en fazla kullanılan bir isimdir. Kur’an bu yüce ismi tam 2697 kez kullanır.

RAHMAN:

· Her hayırlı işin anahtarı olan Besmele’nin isimlerinden biri olan Rahman ismi Kur’an içerisinde Besmeleler hariç tam 57 kere geçmektedir. Kur’an’ın bu kullanımlarının büyük bir kısmının ise ilk nazil olan ayetler içerisinde olduğunu görmekteyiz. Hatta Hz. Osman mushafının üzerinden konuşursak iki kullanımın dışındaki tüm Rahman isimleri Mekkî sûrelerde geçmektedir. İlk 6 yılda nazil olan ayetler içerisinde ise Rahman ismi 46 kez geçmektedir. Kur’an içerisinde geçen 57 Rahman isminin sadece ikisi Medine döneminde inen ayetler içerisinde yer aldığına göre, geri kalan 9 isimde yine Mekki süreler içerisinde ama ilk 6 yıldan sonra nazil olan ayetler içerisindedir.

· Neden Müşrikler Rahman ismine karşı çıkıyorlardı:

1- Mekke ahalisi Rahman ismine yabancıydılar.
2- Uzak bir Allah tasavvurundan dolayı bu isme karşıydılar.
3- Efendimiz’in (s.a.v.) risaletine karşı çıkışlarını bu isim üzerinden yapıyorlardı.

(1717)