Ben Örtünmekle Emrolundum! Erkeğin Tesettürü

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Muhteşem Ahlak dersinde bu hafta, “Ben Örtünmeyle Emrolundum” başlığında, erkeğin tesettürünü anlattı. Erkeklerin tesettürü nasıl olmalı? Nasıl olmamalı? Nelere dikkat etmeli? Ölçüleri neler? Bunlar ve bunlara benzer birçok soruya cevaplar verdi.

Dersten Cümleler

Bel büken, saç ağartan, takat tüketen bir ayet:
“Festakim kemâ ümirt/Emrolunduğun gibi dostdoğru ol!” (Hûd, 112)
Efendimiz (sas) buyurmuşlardır ki:
Ben namaz kılmakla emrolundum.
Ben yedi uzuv üzerine secde etmekle emrolundum.
Ben ganimetleri hakkıyla dağıtmakla emrolundum.
Ben misvak kullanmakla emrolundum.
Ben namaza kalktığımda abdest almak ile emrolundum.
Ben Baki ehli için istiğfarda bulunmakla emrolundum.
Ben avf etmekle emrolundum.
Ben insanlara vermekle emrolundum.
Ben sözü kısa tutmakla emrolundum.

“Evet, ben evde, seferde, gece ve gündüz sirval giyerim. Çünkü ben örtünmeyle emrolundum. Bundan daha iyi örten bir şey bulamıyorum.” (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, c.5, s. 122)
“Ey Âdem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Takvâ elbisesi… İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi). (Araf Süresi, 26)

Ey Âdem oğulları! Şeytan, ana-babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık.” (Araf Süresi, 27)

“Ey Âdem oğulları! Allah’a secde ettiğiniz her mescitte en güzel, en ziynetli, elbiselerinizi giyin; yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Araf Süresi, 31)

Ayetlerin ve hadislerin çerçevesinde erkeğin tesettürü konusunda alınması gereken mesajlar:

1. Örtünmek yani tesettür, sadece kadınlara farz olan bir emir değildir.
2. Erkeğin tesettürü de aynen kadının tesettürü gibi çok önemli bir yükümlülüktür.
3. Kadının tesettürü için hükümler beyan eden Efendimiz, (sas) erkeğin tesettürü içinde hükümler beyan etmiştir.
4. Kadın tesettürü ihmal ederse başına neler gelecekse, erkekte ihmal edince aynı durumlarla karşılaşacaktır.
5. Erkek içinde, kadın içinde tesettür fıtri bir durumdur.
6. Şeytan insanı çıplaklığa, Allah ise insanı tesettüre çağırmaktadır.
7. Giyilecek elbiseler kesinlikle helal eşyalardan olmalı; harama asla kapı açılmamalıdır.
8. Allah (cc) verdiği nimetlerinin, israfa kaçmadan kullunun üzerinde görülmesini istemektedir.
9. Kadın ve erkek birbirine eşit değil, eştir; birbirinin rakibi değil, tamamlayıcılarıdır.
10. Kadının cazibesi erkekten her zaman fazladır, bundan dolayı biri ziynetlerini saklamalı; diğeri ziynetlerinin sınırlarını koruyarak, üzerinde taşımalıdır.

Bu ön bilgiler ışığında erkeğin tesettürünün ölçüleri meselesine gelelim. Erkeğin tesettürünün ölçüleri nelerdir?

Aşağı-yukarı hanımlarla aynıdır. Biz aynen geçen ders hanımların tesettürü gibi onu da olmamalı ve olmalı başlıklarında ele alsak neler söyleriz? Birde kıyaslayarak gidelim isterseniz, hem farkları, hem aynı noktaları görmüş oluruz. Hanımların tesettürünün ilk maddesi neydi?
1. Bedenin bir kısmını örtecek şekilde olmamalı; tamamını kapatacak düzeyde olmalı!
1. Avret mahallerini açıkta bırakacak şekilde olmamalı; o mahallerin tamamını kapatacak düzeyde olmalı!
Avret: Bir kimsenin açması, başkasına göstermesi ve başkasının bakması haram olan yerlerine avret denir.

Dört çeşit avret vardır. Daha doğrusu avretin dört farklı alanı vardır:
1. Erkeğin erkeğe karşı avreti
2. Kadının kadına karşı avreti
3. Erkeğin kadına karşı avreti
4. Kadının erkeğe karşı avreti
2. Dikkat çekici olmamalı; sade ve yalın olmalı!
2. Kibir ve riya asla olmamalı; mütevazilik ve samimiyet olmalı!

Efendimiz (sas) bir gün üç kez arka arkaya şöyle buyuracaktır: “Dinliyor musunuz, dinliyor musunuz, dinliyor musunuz?” Sonra söz şöyle tamamlanacaktır: “Giyimde sadelik imandandır.” (Ebû Davud, Tereccül, 2)

“İsrafa düşmeksizin, kibire/büyüklük duygusuna kapılmaksızın yiyiniz, giyiniz ve de tasadduk ediniz.” (Buhari, Libas, 1; Ebû Davud, Libas, 25)

“Kıyamet günü Allah, izarını (elbisesini) gururlu ve kibirli bir şekilde sarkıtan kimselere rahmet nazarıyla bakmaz.” (Buhari, Libas, 5; Ebû Davud, Libas, 28)

3. İnce ve şeffaf olmamalı; kalın ve teni göstermeyecek halde olmalı!
3. Avret mahallerinin örtüsü ince ve şeffaf olmamalı, kalın ve teni göstermeyecek halde olmalı!
4. Vücut hatlarını gösterecek biçimde dar olmamalı; geniş ve bol olmalı!
4. Avret mahallerinin örtüsü vücut hatlarını gösterecek biçimde dar olmamalı; geniş ve bol olmalı!
5. Karşı cinse benzer olmamalı; şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı!

“Allah, erkeklere benzeyen kadınlara, kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin!” (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 16/385)

“Resülullah aleyhissalâtu vesselâm kadın elbisesini giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti.” (Ebû Dâvud, Libas, 31)
Müslüman kimliğin inşası ve muhafazası…

6. Başkalarının sembol ve işaretlerini taşıyan giysilerden olmamalı; özgün ve aidiyet taşıyan giysilerden olmalı!

“Siz hem serâvil giyin, hem de izâr bağlayın. Böyle yapmakla Ehli Kitab’a muhalefet edin!” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.5, s. 264)
Muhalefet fıkhının işletilmesi…

“Müşriklere muhalefet edin. Sakallarınızı bırakın, bıyıklarınızı kısaltınız.”
Sakal, Müslüman erkeğin kimliğidir.

7. Kirli ve pejmürde olmamalı; temiz ve düzgün olmalı!
“Ya Ebu’l-Ahvas! Allah sana mal verdiği zaman, verdiği mal nimetinin izleri üzerinde görülsün. (Ebû Dâvud, Libas, 14)

“Ey Mü’minler! Sizler mü’min kardeşlerinizin yanına gidecek, ilişkiler kuracaksınız. Bu sebeple beraberinizde götürdüğünüz eşyanın bakımı ve temizliğine önem veriniz. Elbiselerinizi düzene sokup güzelleştiriniz ki insanlar arasında o güzelliğiniz ile tanınasınız. Şüphesiz Allah çirkinliği ve çirkinliğin benimsenmesini sevmez.”(Ebû Dâvud, Libas, 25)

8. İlgi uyandıracak şekilde koku sürünmüş olmamalı; sadelik en önemli şiar olmalı!

8. İnsanları rahatsız edecek şekilde koku sürünmüş olmamalı; altını ve ipeği hanımlara bırakmış olmalı!

“Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi: Güzel koku, kadın ve namaz…”
“Resûlullah Efendimiz Medine sokaklarının birinden geçtiğinde O’nun misk gibi kokusu hemen sezildiğinden, halk, o yoldan Hazreti Peygamber’in (sas) geçtiğini söylerdi. Bizler, Peygamber Efendimizin (sas) gelişini, kokusunun güzelliğinden anlardık.” (İbn Sa’d, Tabakat, I, 398-399)

“Üç çeşit ikram vardır ki, hiç reddedilmez: Biri yastık, diğeri koku, öbürü de süt.”

“Resûlullah’ın (sas) bir gün sağ eline ipek, sol eline de altın almış halde bizim huzurumuza çıktı ve dedi ki: “İnne hazeyni haramün ala züküri ümmeti/ “Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır.” (Ebû Dâvud, Libas, 14)

“Altın ve gümüş kaptan su içmeyin. İpek iplerden yapılmış şeyleri ve ipeğin kendisini giymeyin. Çünkü bunlar dünyada onların (kâfirlerin), ahirette ise sizindir.” (Müslim, Libas ve’z-zînet, 15)

9. Davranışlarında ve özel olarak yürümesinde aşırılık olmamalı; sükunet ve vakar olmalı!
Kur’an yürümenin adabına dair İsra 37’de, Lokman 18, 19’da, Furkan 29’da çok önemli izahlarda bulunur.

“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlara boyca ulaşabilirsin.” (İsra, 37)

10. Sesinde ve sözlerinde cazibeli, kışkırtıcı olmamalı; ciddi ve ağırbaşlı olmalı!
“Kim bana iki çenesi arasını (yani dilini) ve iki bacağı arasını (yani iffet ve namusunu) korumaya söz verirse, bende ona cennet sözü veririm!” diyor. (Buhari, Rikak, 23)

(3421)