Varlığın Yegâne Onuru: Hz. Peygamber (sas)

Varlığın Yegâne Onuru: Hz. Peygamber (sas)

Cumartesi Derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Varlığın Yegâne Onuru: Hz. Peygamber (sas)” başlığında, Efendimiz’in (sas) varlığa nasıl onur kazandırttığını,onurun inşa ve muhafazası adına neler ortaya koyduğunu anlattı.

Dersten Cümleler

• İnsanlığı kurtaracak yegâne ses Hz. Muhammed’in (sas) sesi dir.

• Ya Hz. Muhammed’in (sas) sedası ile yolu ile dirileceğiz, yâda yok olup gideceğiz.

• “Ya Rabbi! Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğin bilgilerin dışında bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen Hâkim ve Âlim olansın”

Necaşi: “Siz ne benim dinime, ne de burada bulunan başkalarının dinine girmediğinize göre nasıl bir dine girdiniz? Sizin peygamber olarak inandığınız şahıs size neler öğretti?”

Cafer b. Ebi Talib: “Ey Hükümdar! Biz Cahiliye halkından bir kavimdik. Putlara tapardık. Ölmüş hayvan eti yerdik. Bütün kötülükleri yapardık. Akrabalarımızla ilgilerimizi keser, akraba hakkı gözetmezdik. Komşularımızı unutur, komşuluk vazifelerini yerine getirmezdik. İçimizden güçlü olan, güçsüz ve zayıf olanıyerdi. Yüce Allah bize kendimizden, soyunu sopunu, doğruluğunu, eminliğini, iffet ve nezahetini bildiğimiz Resûlü gönderinceye kadar, biz hep bu kötü durum ve tutumda idik. O peygamber, bizi, bizim ve babalarımızın Allah’tan başka tapa geldiğimiz, taştan, ağaçtan, altın ve gümüşten yapılmış putları bırakarak Allah’ın birliğine inanmaya ve yalnız O’na ibadet etmeye davet etti. Yine o peygamber: Doğru söylemeyi, emaneti sahibine vermeyi, akraba haklarınıgözetmeyi, komşulara iyi davranmayı, haramlardan uzak, kan dökmekten geri durmamızı bize emretti. Yine o, bizi her türlü çirkin, yüz kızarcı söz ve işlerden, yalan söylemekten, yetim malı yemekten, iffetli kadınlara dil uzatmak ve iftira etmekten de men etti. Ayrıca hiçbir şeyi kendisine eş ve ortak tutmaksızın, yalnız Allah’a ibadet etmemizi, namaz kılmamızı, zekât vermemizi, bize emretti. Biz onu doğruladık ve ona iman ettik. Allah tarafından getirdiğişeylere göre, ona tâbi olduk. Bir ve Tek olan Allah’a ibadet ettik, O’na hiçbirşeyi şirk koşmadık. O’nun bize haram kıldığını haram, helâl kıldığını helâl olarak kabul ettik. Bunun üzerine, kavmimiz bize düşman kesildi. Bizi dinimizden döndürmek, Yüce Allah’a ibadetten vazgeçirip puflara taptırmak, öteden beri helâlleştirip serbestçe işleye geldiğimiz kötülükleri tekrar işletmek için, bizi işkenceden işkenceye uğrattılar. Onlar bize böylece galebe çalıp zulmettikleri, bizimle dinimiz arasına gerildikleri ve tazyiklerini arttırdıkları zaman, biz senin ülkene çıkmak, sığınmak zorunda kaldık. Seni başkalarına tercih ile senin himayene ve komşuluğunda bulunmayı arzu ettik. Ey hükümdar! Biz senin yanında hiçbir zulme uğramayacağımızı umuyoruz!”

• “Ey Komutan! Biz kitaplarımızda buranın bir gün İsmail’in çocukları tarafından fethedileceğini okumuştuk. İşte o gün, bugündür; ama biz şehrin anahtarlarını size değil, halifenize teslim etmek istiyoruz. Haber verin o gelsin ona teslim edelim.”

• “Ey Emire’l-Müminin! Gitmelisin, kıyamete kadar gelecek olan Müminlere Kudüs’ün değer ve kıymetini öğretmek için gitmelisin!”

• “Siz şimdiden acemlerin adetlerine mi alıştınız? Vallahi Allah’ın bize bahşettiği en büyük şeref, izzet ve onur İslam’dır. İslam’dan başka övünecek neyimiz olabilir ki?”

• “Ene İbnü’l-İslam/Ben İslam oğlu Selman’ım!”

• “Biz sizi kula kul olmaktan kurtarıp, Allah’a kul olmaya çağırmaya geldik. Biz sizi dinlerin sömürüsünden kurtarıp İslam’ın rahmetine kavuşturmaya geldik, biz sizi dünyanın darlığından kurtarıp cennetin genişliğine kavuşturmaya geldik.”

• “Ey İslam’ın Mücahidleri! Ey Müslümanlar! Size İran’ın, Pers imparatorluğunun ilk toprağını ben getirdim, gerisini kılıçlarınızla siz alacaksınız.”

• Veda Hutbesinde insan onuru ile alakalı var olan 10 temel mesaj….

1- İnsana onur kazandıran en önemli şeyin kulluk olduğu gerçeği
“Rabbiniz birdir… Allah’tan korkun ve yalnızca O’na kulluk edin.”

2- İnsan onurunu zedeleyen asabiyetin yerilmesi
“Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem’de topraktan yaratılmıştır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arab’a, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır.”

3- Canın, malın, namusun mukaddesliği
“Canlarınız, mallarınız, namuslarınız mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur… Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin… ”

4- Kadınların haklarının gözetilmesi
“Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır… ”

5- Haksız kazancın önlenmesi
“Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcun aslını vermek gerekir… Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız… Kaldırdığım ilk faizde amcam Abbas’ın faiz alacağıdır. ”

6- Kan davalarının sonlandırılması
“Câhiliye devrinde güdülen kan davaları tamamen kaldırılmıştır… İlk kaldırdığım dava amcamın oğlu Rebia b. Haris’in kan davasıdır. ”

7- Suçun şahsiliği
“Baba oğlunun, oğul babanın suçundan sorumlu tutulamaz…”

8- Tüm haklara riayet edilmesi
“Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir…”

9- İnsanın kendi nefsine hürmet etmesi
“Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkıvardır…”

10- Hakikatin ve iyiliğin temsil ve tebliğ edilmesi
“Ey İnsanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne dersiniz? Ashabıkiram hep birden: ‘Şahadet ederiz ki, Allah’ın dinini tebliğ ettin, görevini hakkıyla yaptın, bize nasihat ve vasiyette bulundun’ dediler. Rasulüllah (s.a.s.) mübarek şehadet parmağını göğe doğru kaldırdı, cemaat üzerine çevirip indirdikten sonra üç defa: ‘Şahid ol Ya Rab! Şahid ol Ya Rab! Şahid ol Ya Rab!’ buyurdu.”

• Zarurat-ı Hamse/ Beş Zaruri Alan…

• Dinin beş temel amacı:

1- Can Emniyeti
2- Din Emniyeti
3- Akıl Emniyeti
4- Nesil Emniyeti
5- Mal Emniyeti

(1523)