Tesettürün Ruhu Örten Boyutu

Tesettürün Ruhu Örten Boyutu

Muhteşem Ahlak dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Tesettürün Ruhu Örten Boyutu” başlığında, tesettürün ruhunun ne olduğu, tesettürlü hanımların bu emre ittiba ederek aleme ne gibi mesajlar verdiğini, örneklerle anlattı.

Dersten Cümleler

İnsanlar vardır, hayrın anahtarı, şerrin kilididir.
İnsanlarda vardır, şerrin anahtarı, hayrın kilididir.

“İnsanlardan öyleleri vardır ki hayrın anahtarları, şerrin de kilitleridirler. Öyle insanlar da vardır ki şerrin anahtarları, hayrın kilitleridirler. Ne mutlu Allah’ın hayra anahtar kıldığı kimselere! Yazıklar olsun şerrin anahtarı olanlara!” (İbn Mace Kitabü’s-Sünne, 237)

“Ateş ehlinden iki sınıf vardır, henüz onları görmedim. Onlardan biri, yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onu insanlara vuranlar. Diğeri ise kâsiyâtün âriyâtün/örtülü çıplak kadınlar ki bunlar, Allah’a taatten dışarı çıkmışlardır. Bunlar, başkalarını da baştan çıkarırlar. Başları deve hörgücü gibidir. Bu kadınlar, cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi almazlar. Halbuki onun kokusu ne kadar uzak mesafeden duyulur.”(Müslim, Cennet,53)

“Hissi mucizeler, Haberi Mucizeler, İlmi Mucizeler”

Kur’an, Hz. Peygamber’in (sas) tek mucizesi değil, en büyük mucizesidir.

Hadiste geçen üç ifade:

1. Eli kamçılılar

2. Örtülü çıplaklar

3. Başları deve hörgücü gibi olanlar

Teşhirin olduğu yerde, tesettür olmaz.

Bir kadın mahremi dışında beğenilme arzusu ile giyinemez, örtünemez.

“Tesettür tarz değil, farzdır.
Moda değil, kalkandır.
Aksesuar değil, Allah’ın emridir.”

Belki asıl tesettür erkeğin gözüdür.

Kur’an’da tesettür:

Araf 26 ve 27’nin mesajı: Tesettürün fıtriliği

Nur 31 ve 60’ın mesajı: Tesettürün mahiyeti

Ahzab 59’un mesajı: Tesettürün hikmetidir.

Tesettür, Allah’ın (cc) Adem kızlarına yazdığı bir yazgıdır.

“O âma, siz de âmâ mısınız? Onu görmüyor musunuz?” (Ebû Dâvud, Libas, 37; Tirmizi, Kitabü’l-Edeb, 29)

Tesettürün ruhu örten bir boyutu vardır.

“Ey Esma! Bir hanım buluğa erince, -söz biter fiil başlar- mübarek elleri ile işaret ederek; şu ve şu uzvundan başkasını göstermesi uygun değildir.” (Ebû Davud, Libas, 31)

Nur Süresi 31. ayette geçen, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا “İla ma zahara minha/ Kendiliğinden görünen kısımlar müstesna” ifadesinin fiili uygulamasını gösterdi.

Tesettürün Hikmetini, Ahzab 59’dan öğrendik. İki temel hikmeti vardı:

أَن يُعْرَفْنَ Yani tanınmaları
فَلَا يُؤْذَيْنَ Yani eziyete uğramamaları

Tesettür, Müslüman hanımın kimliğidir, şahsiyetidir, izzetidir, kalkanıdır ve vakarıdır.

“Sana şifa vermesi için dilersen Allah’a dua edeyim. Dilersen sabredersin. (Sabredersen) sana Cennet vardır.”

“Üç kişiden kalem kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyandan, aklı yerine gelinceye kadar aklı gidenden, ihtilam oluncaya kadar çocuktan… Bunlara sorumluluk yoktur.” (Ebû Davud, 4398; Nesai, 3432; İbn Mace, 2041)

“Hz. Ömer ve Tesettür”

“Muvafakât-ı Ömer”

“O muhaddes’tir; yani konuşan değil, konuşturulandır; ilham edilendir.”

Hz. Ömer, Kur’an’dan önce, Kur’anca konuşur.

İbn Hacer’e göre 15, İmam Suyuti’ye göre 20’tane ayetin nüzulünden önce Hz. Ömer, görüşünü belirtmiştir.

Makam-ı İbrahim’in musalla kılınması ile ilgili Bakara 125. ayet, Bedir esirlerine yapılacak muamele konusunda Enfal 69. ayet, Münafıkların cenaze namazına Efendimiz’in iştirak etmemesi yönündeki talebi konusunda Tevbe 84 nazil olmuştur.
“Ey nefislerinin düşmanları! Demek benden korkuyorsunuz; Allah Resul’ünden korkmuyor ve onun yanında saygısızlık yapıyorsunuz öyle mi?”

“Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, şeytan sana bir yolda rastlasa, mutlaka yolunu değiştirip başka bir yola sapar!” (Buhari, Fedâilü’l-Ashab, 6)

Kimmiş Hz. Ömer? Şeytana yol değiştirten adammış…Şeytanı kaçırtan adammış… Yürüdüğü yollara Şeytan’ın gelmeyeceği adammış…

Tabiin neslinin önemli isimlerinden biri olan Hârise b. Mudarrib şöyle diyor: “Hz. Ömer, bize (valilerine) Nisâ, Ahzâb ve Nûr sûrelerini öğrenin, diye yazılı emir gönderdi.” (Şevkâni, Fethul-Kadir, c.4, s. 3)

“Kadınlar! Haklarınızı öğrenmek istiyorsanız, Nûr sûresini öğretin.”

Nisa Sûresi’nde, Nur Sûresi’nde ve Ahzab Sûresin’de, tesettür meselenin dışında da Hz. Ömer ile alakalı üç hatıra var? Bunlar nelerdir?

Tesettür benim kimliğimdir; onunla tanınırım.
Tesettür benim şahsiyetimdir; onunla kıymetlenirim.
Tesettür benim izzetimdir; onunla yaşarım.
Tesettür, benim kalkanımdır; onunla korunurum.
Tesettür, benim vakarımdır; onunla olgunlaşırım.

Tesettür, Rabbimin beni muhatap almasıdır, onunla sevinir ve her daim ’emrin başım üstüne’ derim.

Kökü iman, gövdesi namaz, dalları ve meyveleri tesettür.

(5010)