On İkiden Vurmak İçin On İkinci Ay | Zilhicce Geceleri (Mina Mektebi 1. Bölüm)

Mina Mektebi” serlevhası ile gerçekleştirilen Zilhicce Geceleri programlarımızın “On İkiden Vurmak İçin On İkinci Ay” başlıklı 1. bölümü.

Dersten Notlar

Marifet diyarı Arafat
Şuur diyarı Müzdelife
Aşk diyarı Mina

Muallim
Müteallim
Müfredat
Menhec

Mina mektebi’nin
Muallimi: Hz. İbrâhim
Müteallimi: Hz. İsmâil
Müfredatı: Vahiy
Menheci: Sünnet

Kur’ân-ı Kerim’e Göre Zilhicce

– Dört haram aydan bir tanesidir. (Tevbe 9/36)
– Üzerine yemin edilen gecelerdir. (Fecr 89/1,2)
– Haccın yapıldığı bilinen aylardandır. (Bakara 2/197)
– Hacda Allah’ın adının zikredileceği günlerdir. (Hac 22/28)
– Allah’ın çokça anılması gereken sayılı günlerdir. (Bakara 2/203)

Hadis-i Şeriflere Göre Zilhicce

1- Allah katında en sevimli günler (Buhârî, Fedâil’ül-A’mâl, 11)
2- En hayırlı günler (Buhârî, Îdeyn, 11)
3- Salih amellerin çoğaltılması gereken günler (Ebû Dâvûd, Savm, 61)
4- Amellerin değer kazandığı günler (Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, 3/354)
5- Zikirlerin ve tesbihlerin çoğaltılması gereken günler (Abd b. Hümeyd, Müsned, 1/257)
6- Saygıya, ihtirama en layık olan günler (Beyhakî, Şu’abü’l-İmân, 3/355)
7- Oruçların çoğaltılması gereken günler (Ahmed b. Hanbel el-Müsned, 44/59)
8- İhya edildiğinde günahlara kefaret olacak günler (İbn Mâce, Sıyâm, 39)
9- Cehennem ateşinden en fazla insanların âzad edildiği günler (Müslim, Hacc, 436)
10- İhya etmeyenlerin “yazıklar olsun” ifadesine muhatap olacakları günler (Semerkandî, Tenbîhu’l-ğâfilîn, 1/327)

Tarihî Hadiselere Göre Zilhicce

– Panayır aylarının sonuncusu olan ay
– Es’ad b. Zürâre ve arkadaşlarının iman ettikleri ay (621)
– Birinci ve İkinci Akabe biatlarının olduğu ay (621-622)
– Hz. Ali ile Hz. Fâtıma’nın evlendiği ay (2/624)
– Osman b. Maz’ûn’un vefat ettiği ay (2/624)
– Sevik Gazvesi’nin olduğu ay (2/624)
– Efendimiz’in (sas) Ümmü Habibe validemiz ile evlendiği ay (6/628)
– Efendimiz’in (sas) Mâriye validemiz ile evlendiği ay (7/629)
– Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in doğumunun olduğu ay (8/630)
– Hz. Ebû Bekir’in (ra) hac emiri olarak hac yaptırdığı ay (9/631)
– Peygamberimizin Veda Haccı’nın olduğu ay (10/631)
– Hz. Osman’ın şehid edildiği ay (35/656)

Zilhicce Ayının 10 Salih Ameli

1. Hacların Yaşatılması
2. Muhasebelerin Yapılması
3. Tevbelerin İzharı 
4. Farzların İkamesi
5. Nafilelerin İhyası
6. Oruçların İnşası
7. Duaların Arttırılması
8. İnfakların Ziyadeleştirilmesi
9. Kurbanların Edası
10. Zikirlerin Çoğaltılması

Zilhicce Geceleri’ni Nasıl İhya Edelim? 

1- Kur’ân ile imkân ölçüsünde irtibat kuralım.
2- Günlük zikir ve tesbihlerimizi yapalım.
3- Gıybet, dedikodu ve malayani şeyleri hayatımızdan çıkaralım.
4- Cemaatle namazlarımıza elimizden geldiğince dikkat edelim.
5- Her gün bir günlük kaza namazlarımızı kılalım.
6- İşrâk, evvâbîn ve teheccüd namazlarımızı kılmaya gayret edelim.
7- Oruçlarımızı arttırabildiğimiz kadar arttıralım.
8- Hayır, sadaka ve infaklarımızı fazlalaştıralım.
9- Kırgınlık ve küskünlükleri gidermeye çalışalım.
10- Dua ve niyazlarımızı bilinçli ve şuurlu bir şekilde çoğaltalım.

(839)