Cehennem Siperi ve Cennet Müjdesi; Kız Çocuğu

Muhteşem Ahlak Dersi’nde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Cehennem Siperi ve Cennet Müjdesi: Kız Çocuğu” başlığında, kız çocuklarının nasıl büyük bir nimet ve nasıl büyük bir imtihan olduklarını, örneklerle ve çok mühim mesajlarla anlattı.

Dersten Cümleler

• Her nimet, külfeti ile gelir.

• Çocuk terbiyesi meselesinde, özel bir konu olarak kız çocukları…

• “Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden, halktan gizlenmeye çalışır; onu utana utana tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün? Bak ne kötü hüküm veriyorlar!” (Nahl Sûresi, 16/58-59)

• “Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman” (Tekvir Sûresi, 8, 9)

• Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülme meselesi, sadece tarihi rivayetlerin konusu değil, Kur’an’ın konusudur.

• “Bundan sonraki hayatında, hayırları çoğalt!” (Darimi, Sünen, 255/869)

• “Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa, bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar.” (Buhârî, Zekât, 10, Edeb, 18; Müslim, Birr, 147)

• Kız çocukları Cehennem siperidir.

• “Ben kızların babasıyım!”

• Kız çocuğu, derdi bitmeyen bir derttir. Kız çocuğu kapanmayan bir yürek yarasıdır.

• “Kim üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, o kişi için cennet vardır.” (Ebû Davud, Edep, 120, 121)

• “Onun içinde hüküm aynıdır.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, c. 3, s. 303)

• Her nimetin bir külfeti vardır. Nimetin ağırlığı, imtihanın da ağırlığıdır.

• Bir baba için temel hedef, kızını saliha bir kız olarak yetiştirmektir.

• O halde saliha kadın kimdir?

• Abide, Saime, Kaime, Mücahide, Talibe, Muallime, Alime, Fakihe…

• “Erkekler, kadınlar üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah, birini diğerine üstün kılmıştır. O erkekler mallarından onlara infak ederler. Saliha kadınlar, itaatkâr olanlardır. Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır.” (Nisa Sûresi, 4/34)

• Kur’an’a göre saliha kadın? İtaatkâr ve iffetli kadın…

• “En hayırlı kadın odur ki, kocası kendisine baktığı zaman, yüreğine serinlik gelip, hoşnut olan; emrettiği zaman kocasına itaat eden, kendisini arzuladığı zaman kocasını rencide etmeyip, ona karşı direnmeyen, kocasının kendisine emanet ettiği malları, onun onaylamadığı şekilde harcamayan kadındır.”

• “Böyle yapmaya devam et; çünkü o senin ya cennetin ya cehennemindir.”

• Hz. Aişe annemiz diyor ki: “Allah Resulü’ne sordum: ‘Kadın üzerinde en çok hak sahibi olan insan kimdir?’ Efendimiz: ‘Kocandır!’ diyor. ‘Peki, Ya Resulullah! Erkek üzerinde en büyük hak
sahibi olan kimdir?’ Efendimiz: ‘Annesidir?”

• Kadını kocasına itaat ettiriyor, evladı ise öncelikli olarak kadına/ annesine itaat ettiriyor.

• “Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben, şöyle yan yana bulunacağız.” (Müslim, Birr, 149)

• “Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi veyahut da iki kızı veya iki kız kardeşi olup da geçimlerini güzel sağlar, onlar hakkında Allah’tan korkarsa, o kişi için cennet vardır.” (Tirmizi, Birr, 13)

• “Siz erkek çocuklarınızı sevin, kız çocuklar zaten kendilerini sevdireceklerdir!”

• “Sorumluluk Şuuru, Adalet Duygusu ve İtaat Bilinci”

• Hz. Aişe annemiz: “O, tam babasının kızıdır.”

• “Ey Kureyş Cemaati! Ey Abdulmuttalib oğulları! Ey Haşim oğulları! Ey Zühre oğulları!”

• “Ey Amcam Abbas! Ey Halam Safiyye!Ey Kızım Fatıma!

• “Nefsinizi Allah’tan satın almaya çalışın; akrabam, yeğenim, babam peygamber diye bana güvenmeyin; vallahi yarın Allah katında sizin için hiçbir şey yapamam!”

• “Üzülme kızım Allah babanı asla zayi etmeyecektir.”

• “Allah’ım! Kureyş’i sana havale ediyorum. Allah’ım! Kureyş’i sana havale ediyorum. Allah’ım! Kureyş’i sana havale ediyorum.”

• “Allah’ım Amr b. Hişam’ı, Utbe b. Rebia’yı, Şeybe b. Rebia’yı, Ukbe b. Ebî Muayt’ı, Ümeyye b. Halef’i, Ümare b. Velid’i sana havale ediyorum.”

• Kız çocuklarında adalet duygusu…

• Hz. Fatıma, babasının kızı olarak Havle bint Hakim validemiz ile birlikte babasını, Sevde bint Zem’a ile evlendirir.

• İtaat bilinci meselesi…

• “Ya Fatıma, Allah’tan kork ve Allah’a karşı vazifende kusur etme! Allah’ın omuzlarına yüklediği farzları hakkıyla yerine getir. Kocana da daima sadık ve itaatkâr ol! Onun hakkını da gözet!”

• Peygamberler dinden konuşanlardır, dinden geçinenler değil…

• “Sana istediğinden daha hayırlısını bildireyim mi? Yatağına girmek istediğin zaman, otuz üç defa Sübhanallah, otuz üç defa Elhamdülillah, otuz üç defa ya da otuz dört defa Allahüekber de”

• Hz. Fatıma: “Vallahi o tespihatı yapmaya başlayınca evdeki işlerim hafifledi, bedenim ise kuvvetlendi.”

• “Allah’ı zikretmek insanın kalbine rahatlık verdiği gibi cesedine de güç verir.”

• “Babacığım! Meleklerin gıdası tekbir, tehlil, tahmid ve tespihtir. Peki, insanların gıdası nedir?

• “Açın, açın kapıyı! O kapıyı çalış, Fatıma’nın çalışıdır.”

• “Ey İlklerin İlki! Ey Sonuncuların Sonu! Ey Kuvvet sahiplerinin en güçlüsü! Ey Düşkünlerin en şefkatlisi ve Ey Merhametlilerin en merhametlisi! Sen de bu kelimelerle Rabbine dua et!”

• “Dünya için gittim, ahiret için döndüm; babam bana şu kelimeleri öğretti!”

• “Desene bugün bizim için hayırlı bir gün oldu!”

(2636)