Siyer Kronolojisi ve Tarihlendirme Problemleri

Hadislerden Elde Edilen Kronolojik Bilgiler

a. Hadislerde doğrudan zikri geçen kronolojik bilgiler

b. Hadisi rivâyet eden sahabinin durumundan hareketle elde edilen kronolojik bilgiler

c. Hadisin İçeriğinden hareketle elde edilen kronolojik bilgiler

d. Farklı rivâyetlerin İlişkilendirilmesi yoluyla elde edilen kronolojik bilgiler

Klasik Siyer Kaynaklarındaki Kronolojik Bilgiler

a. İbn İshâk’ın(ö.151/768) “es-Siretu’n-Nebeviyye” adlı eserindeki kronolojik bilgiler

b. Vâkıdî’nin(ö.207/823) “el-Meğâzî” adlı eserindeki kronolojik bilgiler

c. Medâinî’nin(ö.225/840) kayıp eseri “el-Meğâzî” ye atıf yapılan kronolojik bilgiler

d. Muahhar dönemlerde tasnif edilen eserlerdeki kronolojik bilgiler

e. Çağdaş eserlerdeki kronolojik bilgiler

Diğer İlimlerde Ait Kaynaklarındaki Kronolojik Bilgiler

a. Tefsir kaynaklarındaki kronolojik bilgiler

b. Diğer islami ilimlere ait eserlerdeki kronolojik bilgiler

c. Cahiliye döneminin dil, kültür ve edebiyatıyla ilgili eserlerdeki kronolojik bilgiler

Kronoloji Problemlerinin Sebepleri

a. Ay’ın hareketine dayalı takvimden(Hicrî Takvim) kaynaklanan problemler

b. İlk dönemlerde siyer ilmine yeterli ilginin gösterilmemesi

c. Nesi’(Ayların ertelenmesi) uygulamasının ortaya çıkardığı problemler

d. Kronoji ile alakalı malumatın zamanla metinlerden elimine edilmesi

e. Hicrî tarihleri milâdî tarihe çevirme cetvellerinin sebep olduğu problemler

Kronoloji Problemleri ve Çözüm Çabaları

a. Cahiliye dönemi ve hicret öncesine dair kronolojik bilgilerdeki tutarsızlıklar

b. Hicret sonrasındaki kronolojik tutarsızlıklar

c. İlk üç asırdaki çözüm çabaları

d. Muahhar dönemlerde çözüm çabaları

e. Çağdaş çözüm çabaları

Kronolojik Bilgilerin İslami İlimler Açısından Önemi

a. Kur’an ayetlerinin kronolojik sıraya göre tasnifi açısından önemi

b. Hadislerin tarihlendirilmesi açısından önemi

c. Fıkıh ilmi açısından önemli

d. Diğer islami ilimler açısından önemli

Gelecekde Yapılabilecek Çalışmalar

a. Nesi’ probleminin çözümü ve buna dayalı kronolojik çalışmalar

b. Kur’an ayetlerinin kronolojik tasnifine yönelik çalışmalar

c. Hadislerin tarihlendirilmesine yönelik çalışmalar

d. Esbâb-ı Nüzûl, Hadisler ve diğer tarihi malumatlardan faydalanarak kapsamlı bir Siyer oluşturmaya yönelik çalışmalar

(1230)