İmam Müslim Hayatı ve Mücadelesi

Büyüklerin Dünyası dersinde bu ay Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Büyük Hadis İmamı, İmam Müslim’i anlattı.

Dersten Cümleler:

– İmam Müslim’in İmam Buhari hakkındaki sözü: “Bırak ta senin ellerini değil, ayaklarını öpeyim ey üstatlar üstadı… Ey Muhadislerlerin efendisi… Ey Hadis illetlerinin tabibi… Sana ancak, seni çekemeyenler kızabilir. Dünyada senin bir benzerinin bulunmadığına şahadet ederim.”

– İmameyn ve Sahiheyn/ İki imam ve iki sahih kitap…

– Onların ümmete yaptıkları hizmetler:

– 1- Onlar, nebevi nefesi çağlardan çağlara taşımışlardır.

– 2- Onlar, Hz. Peygamber’in zaman ve mekân unsurlarına takılmadan tabir caiz ise yürüyen bedenleri olmuşlardır. (Sağ ayak/Sol ayak)

– 3- Onlar en güzel örnek olan Hz. Peygamber’in örnekliğini ebedileştirmişlerdir.

– 4- Onlar dinin amel boyutu olan sünnetin anlaşılmasının kaynakları olmuşlardır.

– 5- Onlar Asrı Saadet sonrasındakilere nasıl Peygamber’e sahabi olunur, Peygamber görmeden nasıl sahabi olunur bunun imkânlarını sunmuşlardır.

– İsmi, Müslim bin Haccâc bin Müslim el-Kuşeyri en-Nişaburi…

– Künyesi: Ebul-Hüseyin…

– Doğumu: Hicri, 206, Miladi 821…

– Nişabur…Nişabur neresi? İran’ın Horasan eyaletine bağlı bir il…

– Kütüb-i Sitte’nin 6 Müellifi’de, Arap asıllı değildir.

– İmam Buhari: Buharalı; Semerkant/ Özbekistan; Mecusi bir dedenin torunu…

– İmam Müslim: Nişaburlu; İranlı aslen Fars… Kuşeyri diye bilinen Arap kabilesinin azatlı kölesi…

– İmam Nesai: İran/ Horasan’ın Nesa kasabasından; aslen Fars…

– İmam Ebu Davud: İran, Afganistan sınırında Sicistanlı; aslen Fars

– İmam İbn Mace: İran, Kazvin şehrinden, aslen Fars

– İmam Tirmizi: Özbekistan’ın Tirmiz şehrinden aslen Özbek yada Türk…

– “Burada olanlar bu sözleri olmayanlara iletsinler, belki o ilettikleri kendilerinden daha iyi anlayabilir.”

– İlim yolculuğu…

– Bir gün Nişabur’da bildiği bir hocanın yada bir arkadaşının hadis diye rivayet ettiği bir söz zihninde şimşek gibi çaktı. O sözde deniyordu ki: “İhsan ve iyilik ettiğiniz kimsenin şerrinden sakının.”

– Bu sözün tam Türkçesi şu: Besle kargayı oysun gözünü…

– Hocalarından beş tanesi şunlardı:

– 1- Ahmed b. Hanbel

– 2- İshak b. Rahuye

– 3- Ebu Züra er-Razi

– 4- İmam Zühli

– 5- İmam Buhari

– İmam Müslim, Sahihini yazmaya başladığı tarih Hicri, 235’dir; yani 29 yaşında… Bitirdiğinde tarihler 250’yi gösteriyordu; 44 yaşında da bitiriyordu…

– İmam Müslim hakkında meşhur muhaddis İbnu’l-Ahram şöyle diyor: “Şu şehrimiz (Nisâbur) üç büyük muhaddîs yetiştirmiştir: Muhammed İbnu Yahya (ez-Zühlî), İbrahim İbnu Ebî Tâlib ve Müslim b. Haccac…”

– Yine devrin dev muhaddislerinden Bündâr: “Hâfızlar dörttür: Ebu Zür’a, Muhammed İbnu İsmail el-Buhârî, ed-Dârimî ve Müslim” demiştir.

– Şeyhlerinden Muhammed İbnu Abdilvehhâb el-Ferrâ’nın da: “Müslim, halkın âlimlerinden ve ilim dağarcıklarından biridir. Onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum” dediği belirtilir.

– Eserlerinden bazıları:

– Müsnedü’l-Kebir

– El-Esmâ ve’l-Kunâ

– El-Efrâd vel-Vuhdân

– Tesmiyetü Şuyuhu Mâlik ve Süfyân ve Şu’be

– Kitab ül-Muhadramin

– Kitabu Evlâd-is-Sahabe

– Evhâm-ül-Muhaddirin

– Et-Tabakât

– Efrâd-üş-Şâmiyin

– Eserlerinden bazılarıdır.

– Sahihu Müslim hakkındaki değerlendirmeler:

– 1- İmam Müslim, İmam Buhari gibi çok büyük bir gayret ortaya koyarak bu eserini oluşturmuştur.

– 2- İmam Müslim, sahihini 300.000 hadisten seçerek oluşturmuştur.

– 3- İmam Müslim, sahihini 54 kitap, 1329 bab ve 7581 hadisten oluşturmuştur.

– 4- İmam Müslim ile İmam Buhari arasındaki usul noktasındaki en temel fark, ravi olarak ele alınan hoca-talebe ilişkisidir.

– 5- İmam Müslim ile İmam Buhari 2317 hadis üzerinde ittifak etmişlerdir.

– Allah kendisinden ebeden razı olsun.

(3671)