Varlık Teminatımız, Kardeşlik

Muhteşem Ahlak dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Varlık Teminatımız Kardeşlik” başlığında, kardeşlik ahlakını anlatmaya devam etti. Neden sorumluyuz kardeşlikten? Asr-ı Saadet’te kardeşlik nasıldı? Sonraki nesiller bunu kaybedince neleri kaybetmiş oldular? Bu ve daha nice sorulara Hocamız, bu derste cevaplar verdi.

Dersten Cümleler

“Allah’ım! İrtibatımızı Seninle daha da güçlendir!”

Menzil uzun, düşman kavi, dostlar vefasız, biz ise zayıfız…

Konumuz: Kardeşlik Ahlakı
Serlevhamız: Varlık Teminatımız Kardeşlik

İslam yüzde yüz İslam olmak zorundadır…

İslam toplumu kardeşlik üzerine bina edilir.
İslam toplumu kardeşlik ile ayakta kalabilir.
İslam toplumu varlığını kardeşlik ile sürdürebilir.

Sahâbe, “Bünyanü’n-mersus” (Saf, 4) bir binanın tuğlaları gibi birbirlerine kenetlendiler.

İslam Tarihi’nin en önemli kırılma hadisesi Hz. Osman’ın şehit edildiği tarihtir.  (Hicri, 35)

Cemel Vakası: Hicri, 36
Sıffın Savaşı, Hicri, 36
Nehveran Savaşı, Hicri, 37
Hz. Ali’nin şehadeti, Hicri, 40
Kerbela Vakası, Hicri, 61
Harre Hadisesi, Hicri, 63

Ortaya çıkan hadiselerin nedenleri hakkında şunlar söylenir:  Siyasi nedenler, Sosyal nedenler, iktisadi nedenler, idari nedenler, kabilevi nedenler…

İslam toplumunun yaşadığı sorunların en temel sebebi, kardeşliğin zayıflamasıdır.

Darü’l-Erkam’ın en temel gündemlerinden birisi de kardeşlikti.

Mekke’de kurulan kardeşliklerden bazıları şunlardı:

– Hamza’yı evlatlığı olan Zeyd b. Harise’ye
– Ebû Bekir’i, Hz. Ömer ile
– Osman’ı, Abdurrahman b. Avf ile
– Zübeyr b. Avvam’ı, Abdullah b. Mes’ûd ile
– Ubeyde b. Hâris’i, Bilal-i Habeşî ile
– Ebû Huzeyfe b. Utbe’yi, Salim b. Ubeyd ile…
– Kendisini Ali ile ve daha nicelerini birbirleri ile kardeş kılmıştı.

Mekke’de gündemi belirleyen ve insanları etkileyenler Müslümanlar olmuşlardır.

Hz. Peygamber (sas) Medine’de İslam toplumunu 7 temel esas üzerine bina ediyordu:

1- Menzil
2- Mescid
3- Mekteb
4- Muahat / Kardeşlik Sözleşmesi
5- Medine Vesikası
6- Muharebe / Askeri Birlik
7- Medine Çarşısı 

“İslam dininde hilf yoktur, ancak din kardeşliği vardır.”

İbn Sa’d’a göre 50’şer kişiden 100 kişi, Makrizî’ye göre 83’er kişiden 186 kişi birbirleri ile kardeş kılınmıştır.

Kimler birbirleri ile kardeş kılındı?

– Ebû Bekir’i, Harice b. Zeyd b. Ebî Züheyr ile
– Ömer’i, Utban/Itban b. Malik ile
– Osman’ı, Evs b. Sâbit ile
– Zübeyr b. Avvam’ı, Ka’b b. Malik ile
– Abdurrahman b. Avf’ı Sa’d b. Rebî ile

Karşımızda duran 4 farklı kardeşlik ve bunların hukukları:

1. Hilkatte Kardeşlik
2. Nesepte Kardeşlik
3. Sütte Kardeşlik
4. Dinde Kardeşlik

“İnsanlar yaratılışta yani hilkatte eşin, dinde kardeşlerindir.”  (Hz. Ali)

Bu dört kardeşlikten üçü süreten, biri hem süreten hem sireten bir kardeşliktir.

Bu dört kardeşlikten üçü sadece dünyada geçerli iken, biri hem dünyada hem ahirette geçerlidir.

Kardeşlik, bölmek, bölüşmek ve bütünleşmektir.

Kays b. Ubâde’nin anlattığı bir hadise…

Hâkim, el-Müstedrek’inde aktarılan kardeşlik tablosu: Huzeyfetü’l-Adevî’ naklediyor…

İyaş b. Ebî Rebia, Hâris b. Hişam, İkrime b. Ebî Cehil…

Kardeş, başka bir kardeşinin eziyetlerine katlanandır.

Kardeşlik bizlerin varlık teminatıdır, ya biz kardeşlik ile var olacağız, yada kardeşsizlik yüzünden birer birer yok olacağız.

(3046)