Nefsi Zulümden Kurtarmanın Yolu Terbiye

Siret-i İnsan derslerimizin bu haftaki konusu nefis terbiyesi idi. Muhammed Emin Yıldırım hocamız, “Nefsi Zulümden Kurtarmanın Yolu Terbiye” üst başlığında, bu önemli amelin nasıl yapılması gerektiğini, bu konuda yapılan yanlışları, sünnetin bu alandaki rehberiyetini ve daha bir çok meseleyi ayet, hadis ve sahabe hayatının örnekleri ile anlattı.

Dersten Cümleler

“Bizi, bize bırakma Allah’ım! Ellerimizi bırakma Allah’ım! Kalplerimizi kaydırma Allah’ım! Bizi göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa nefsimiz ile baş başa bırakma Allah’ım! Nefsimizin elinde bizi oyuncak etme Allah’ım!”

Menzili de koyan O (sas), yolu da koyan O (sas), o yolda nasıl yürünecek onun yöntemini de belirleyen O (sas)…

Efendimiz (sas) sadece bir Medine kurmamış, kıyamete kadar gelecek tüm müminlere Medinelerin nasıl kurulacağının yolunu da öğretmiştir.

Kur’an-ı Kerim, Hz.Peygamber’in (sas) görevlerini nazarlarımıza 5 kavram üzerinden veriyor: Tebliğ, Davet, Tebyin, Tâlim ve Tezkiye

Tebliğ: Mesajı muhataplara ulaştırmak (Maide 5/67)
Davet: Muhatapları mesajla buluşturmak (Şûra 42/15)
Tebyin: Mesajların daha iyi anlaşılmasını sağlamak (Nahl 16/64)
Tâlim: Mesajların hayata intikalini öğretmek (Bakara 2/151)
Tezkiye: Muhatapları her türlü kirden arındırmak (Cuma 62/2)

Allah Resûlü’nün (sas), işledikleri günahlar dolayısıyla maddi ve manevi olarak kirlenen insanlığı, Allah’tan (cc) aldığı mesajlar ile onları her türlü (maddi-manevi) kirlerden beri kılarak saf ve duru bir halde fıtratlarına uygun bir hale getirme çabasıdır.

Burada iki soru sormak durumundayız?

1. Hz. Peygamber (sas) neleri tezkiye etti?
2. Hz. Peygamber (sas) tezkiye vazifesini nasıl yerine getirdi?

Hz. Peygamber (sas) neleri tezkiye etti?

1- Hz. Peygamber (sas) varlık âlemini tevhid ile şirkten arındırdı.
2- Hz. Peygamber (sas) nefisleri iman ile hastalıklardan arındırdı.
3- Hz. Peygamber (sas) kalpleri takva ile her türlü kirlerden arındırdı.
4- Hz. Peygamber (sas) akılları ikna ile şüphelerden arındırdı.
5- Hz. Peygamber (sas) hayatı ibadet ile gayesizlikten arındırdı.

Hz. Peygamber (sas) tezkiye vazifesini nasıl yerine getirdi?

1. Öğüt
2. İstiğfar
3. Dua
4. Zekât
5. Had

Nefse düşman olunmaz, ona karşı dikkatli olunur.
Nefse mahkûm olunmaz, onunla mücadele yapılır.
Nefse karşı gafil kalınmaz, teyakkuz hali fazlalaştırılır.
Nefis sadece günaha düştükten sonra arındırılmaz, düşmeden önlem alınır.
Nefis öldürülmez, usulüne uygun terbiye edilir.

“Dediler ki: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz!” (A’râf 7/23)

“Ey Rabbim! Gerçekten ben nefsime zulmettim!” (Neml 27/44)

“Musa dedi ki: Ey Rabbim! Doğrusu ben nefsime zulmettim!”  (Kasas 28/16)

“Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!”  (Enbiya 21/87)

Nefisleri terbiye etmenin yolu, günahı savunmadan, günaha kılıflar, bahaneler bulmadan, derin bir pişmanlık duymaktan geçiyor.

Nefis terbiyesinin ilk basamağı derin bir pişmanlıktır.

3 Örnek üzerinden alınması gereken mesajlar:

1. Örnek: Cüleybib (ra) Örneği

Zihnin terbiyesi, hayatın terbiye edilmesinin vesilesidir.

2. Örnek: Fadl b. Abbas (ra) Örneği

Nazarların terbiyesi, kalbin kaymamasının vesilesidir.

3. Örnek: Havvat b. Cübeyr (ra) Örneği

Duyguların terbiyesi, hataların savunulmamasının vesilesidir.

Nedir nefis terbiyesi?

Köreltme değil, yol açmadır.
Yok etme değil, meşru zemine kaydırmadır.
Yasaklar değil, helaller üzerinden adımlar atmaktır.

Nefis terbiyesinde dikkat edilmesi gereken 10 husus:

1. İmanları takviye etmek
2. Helalleri iyice öğrenip onlarla yetinmek
3. Dava şuurunu her daim yenilemek
4. Makul hedefler belirlemek
5. Boş zamanları güzel şeylerle geçirmek
6. Farzların ikamesine, nafilelerin ihyasına çalışmak
7. Köklerimiz ile irtibatımızı güçlendirmek
8. Salih ve sadık arkadaşlar edinmek
9. Her türlü nifakın ilacı olan infakı arttırmak
10. Sabrı kuşanıp, hem nefse hem birbirilerimize sabır telkininde bulunmak

İnsanlığın Aynaları: “Resûlullah’a (sas) Komşu Olmak İstenmez mi?”

(4403)