Alamet ve Mesajları İle Kıyamet

Öteki Hayat dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Kıyametin Alametlerinin nasıl anlaşılması konusunda bir ders yaptı. Hocamız, “Alamet ve Mesajları ile Kıyamet” serlevhasında, Hz. Peygamber’in (sas) neden alametlere dair beyanlarda bulunduğunu, bunları nasıl anlamak gerektiği, bilinen alametlerin mesajlarının neler olduğu ve daha birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Dersten Cümleler

Yaşadığımız bu çağ, tüm değerlerin değersizleştirilmeye çalışıldığı bir çağ

Sahabe’nin Hz. Peygamber ile aralarında kurdukları hukukun iki temel alanı vardı. Bunlar teslimiyet ve ittibadır.

Sinan b. Ebî Sinan b. Mihsan: “Ya Resulullah! Senin kalbinden ne geçiriyorsan, sadece söylediklerine değil, kalbinde gizlediklerine de, sadece şu an söyleyeceklerine değil, ileri de söyleyeceklerine de biat ediyorum.”

Hadis kitaplarımızın, “kıyame,  sıfatü’l-kıyame, eşrâtu’s-sâ’a, “alâmâtü’s-sâ’a, fiten, melahim, rikak” ve diğer bablarında mübalağasız yüzlerce hadis görürsünüz.

“Hz. Peygamber (sas) Kıyametin Alametlerini anlatma ihtiyacı neden duyar?”

1. Uzak değil, çok yakın olduğunu zihinlere nakşetmek için
2. Dehşetine dair yüreklerde her daim bir korku oluşturmak için
3. İnanların ümit ve heyecanlarını arttırmak için
4. İnkârcıların korku ve endişelerini ziyadeleştirmek için
5. Beklentiye değil, hazırlığa sevk etmek için

Kıyamet Alametleri ile alakalı rivayetleri nasıl değerlendirelim?

1. Kıyamet Alametleri ile alakalı bilgiler haşa bir kehanet değil, nübüvvet pınarından süzülen hakikatlerdir.
2. Geleceğe ait her türlü bilgi gaybe dair bir bilgidir; bunu ancak Allah bilir, Resulü’ne de bildirdiği kadarını ümmetine bir rahmet olarak bildirmesini istemektedir.
3. Gaybe dair bu bilgiler her yönü ile çok net tasvir edilmediği için, üzerinde tefekkür edilmesi gereken ve ehil makamların tevil ederek açıklaması gereken konulardır.
4. İmtihan sırrına binaen Kıyamet Alametlerine dair hadislerde mecazi bir dil kullanılmıştır. Bu önemli nokta gözden kaçırılmadan anlaşılmaya çalışılmalıdır.
5. Kıyamet Alametleri bahsi zor bir bahis olduğu için bazen teşbih, bazen temsil ve bazen de kinaye kullanılmış, verilmek istenen mesaj, muhatabın seviyesine göre serbest bırakılmıştır.

“Mecaz, ilmin elinden cehlin eline düşse, hakikate inkılâp eder, hurâfata kapı açar.” (Bediüzzaman)

“Yalın ayak, çıplak, sağır, dilsiz takımını yeryüzünün hükümdarları olmuş görürsen bu kıyamet alâmetlerindendir.” (Müslim, İmân 7; Buhârî, Tefsîr, 2)

“Yıl ay gibi, ay hafta gibi, hafta gün gibi, gün bir saat gibi ve bir saat de saman alevi gibi olmadıkça kıyamet kopmaz.” buyurulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, 2/537, 538; Tirmizî, Zühd 24)

“Hz. Âdem’in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccal’den daha büyük bir hadise yani daha büyük bir fitne yoktur.” (Müslim, Fiten, 126)

“İnsanlar üzerine öyle günler gelecek ki, faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Yemeyene dahi tozu toprağı bulaşacaktır.”(İbn Mâce, Ticârât 58; Ahmed b. Hanbel, 2/494)

“Müezzinler kıyamet günü insanların en uzun boyunlularıdır.” (Müslim, Salât 387; İbn Mâce, Ezân 5; Ahmed b. Hanbel, 3/169)

Küçük Alametler’in başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

1. Ahirzaman Peygamberinin gelişi ve O’nun vefatı (Müslim, Cum’a, 43)
2. İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25)
3. İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54)
4. Câriyenin efendisini doğurması (Müslim, İmân, 1)
5. Hicaz’da bir ateşin çıkarak Busra’da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması (Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42)
6. Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31)
7. İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslâm ordusunun birbiriyle savaşması (Buhârı, Fiten, 25; Müslim, Fiten, 17)
8. İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4)
9.. Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25)
10. Zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması (Buhârî, Fiten, 25)
11. Cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18)
12. Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi (Müslim, Fiten, 79-82)
13. Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması (el-Ali en-Nâsif Tac, 5/335)
14. Kahtân’dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi (Buhârî, Fiten, 23)
15. Ehli Kitap mensuplarının adım adım Müslümanlar tarafından taklit edilmesi (Müslim, İlim 6; Buhârî, Enbiya, 50)
16. Dünyaya düşkünlüğün artması, fitnelerin çoğalması (Tirmizî, Fiten 16)

“Şüphesiz on alâmet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır” dedi ve o alametler saymaya başladı: “Deccâl’i, dumanı (duhan), Dâbbetü’l-arz’ı, güneşin batıdan doğmasını, İsa’ın yere inmesini, Ye’cûc ve Me’cuc’u, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen’den çıkarak insanları Mahşere sürecek ateşin vuku bulmasını, bunlar olmadıkça kıyamet kopmayacaktır.” (Müslim, Fiten, 39)

Büyük Alametlerin Bazıları

1. Deccal’in ortaya çıkışı (Buhârı, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 37, 39, 40)
2. Duhan’ın yayılması (Müslim, Fiten, 39)
3. Dabbetü’l-arz’ın ortaya çıkışı (Müslim, Fiten, 118)
4. Güneşin Batıdan doğması (Müslim, Fiten, 118)
5. Hazreti İsa’nın yeryüzüne inmesi (Buhârî, Büyû, 102; Müslim, İmân, 242-247)
6. Ye’cûc ve Me’cûc’ün ortaya çıkışı(Buhârı, Enbiyâ, 7; Müslim, Fiten, 1,2)
7. Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi (Müslim, Fiten, 39)
8. Yemen’den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi (Müslim, Fiten, 39)
9. Mehdi’nin zuhur edişi (Sünen-i Tirmizî, IV, s.1-93: Sünen-i Ebu Davud, IV, 100, 106)
10. Ayın ikiye yarılması (Kamer 54/1)
11. İslam’ın bütün bir âleme yayılması

Kur’an-ı Kerim’de Kıyamet’in İsimlerinden Bazıları:

Yevmü’r-Râcife: Sur’a ilk kez üfürüldüğü gün (Naziat, 6)
Yevmü’l-Hasret: Hasret günü mana, Sırların ifşa edildiği gün (Meryem, 39)
Yevmü’l-Hurûc: Çıkış günü (Kâf, 42)
Yevmü’l Mev’ûd: Vadedilmiş gün  anlamındadır  (Burûc, 2)
Yevmü’l Âzife: Musibetler ve felâketler gün (Mü’min, 18)
Yevmü’t-Talâk: Buluşma ve kavuşma günü (Mü’min, 15)
Yevmü’t-Tenâd: Feryat ve bağrışma günü (Mü’min, 32)
Yevmü’z-Zilzâl: Sarsıntı günü (Zilzâl, 1)
Yevmü’s-Sahha: Haykırma (bağrışma) günü (Abese, 33)
Yevmü’n-Azîm: Büyük gün (En’am, 15)
Yevmü’l-Kâria: Azabın kapıyı çaldığı gün (Kâria, 1-3)
Yevmü’l-Hakka: Hakikat günü (Hakka, 1-3)
Yevmü’l-Cem: Toplanma günü (Şûrâ, 7)
Yevmü’t-Teğâbün: Aldanışların ortaya çıktığı gün (Teğâbün, 9)
Yevmü’l-Hisâb: Hesap günü (Sâd, 16, 26)

Kıyamete nasıl hazırlanalım?

1. Allah’a iman ve tevekkül ile
2. İhlas ve sabır ile
3. Fitnelere alet olmayıp, yanan ateşlere su olmak ile…
4. İrşad ve tebliğde her zamankinden daha fazla titiz olmak ile…
5. İbadet ve duada her geçen gün derinleşme adına adımlar atmak ile…

Resûl-ü Ekrem: “İleride fitnelerin ortaya çıkacağını” söyleyince yanında bulunan Hz. Ali (radıyallahu anh), “Bu fitnelerden neyle kurtuluruz?” diye sormuş; Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) “Allah’ın Kitabı ile. O’nda sizden önce geçenlerin bilgileri, sizden sonrakilerin haberleri ve aranızdaki meselelerin hükmü vardır…” buyurmuşlardır.  (Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 1)

(2679)