Medine Döneminin Genel Bir Değerlendirmesi | Muhammed Emin Yıldırım

Siyer Vakfımızın önemli projelerinden biri olan Siyer Mektebi programlarımız, dönem boyu devam eden yoğun bir katılım ve heyecanla bu seneki eğitim dönemini de nihayete erdirdi. 4. yılını tamamlayan Siyer Mektebi programının son dersini Muhammed Emin Yıldırım Hocamız yaptı. Dönemin bu son dersinde Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Medine Döneminin Genel Bir Değerlendirmesi” konusunu işledi.

Ders Notları

İlim hevesle öğrenilmez, hırsla öğrenilir.

Siyer Mektebi’nin 4. yılının 23. ve son dersindeyiz. Bugünkü dersimizin başlığı: “Medine Döneminin Genel Bir Değerlendirilmesi”

Siyer-i Nebi’nin tespitlerimize göre 10-15 maddede özetlenecek sorunları var; bunlardan 5 tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

1. Özgün ve güncel bir usul eksikliği
2. Siyer-i Nebi’nin, Siyer-i Enbiya ile bağının yeterli düzeyde tesis edilmeden değerlendirilmesi
3. Sebep-sonuç ilişkilerine dikkat etmeden rivayetlerin yorumlanması
4. Siyer’in mesajlarının model insan ilkesi ile okunmasına dikkat edilmemesi
5. Hadiselerin bütüncül bir şekilde değil, parçacı bir şekilde ele alınması

Hz. Peygamber’in (sas) hayatının üç temel dönemi:

1. Peygamber’in Nübüvvet Öncesi Hayatı
2. Peygamber’in Mekke Hayatı
3. Peygamber’in Medine Hayatı

1. Dönem: Hz. Peygamber’in Nübüvvet Öncesi Hayatı

İrhasat ekseninde bir anlatım siyer kitaplarımızı kaplamış durumdadır.

2. Dönem: Hz. Peygamber’in Mekke Hayatı

İşkence ekseninde bir anlatım siyer kitaplarımızı kaplamış durumdadır.

3. Dönem: Hz. Peygamber’in Medine Hayatı

Kıtal/Savaş ekseninde bir anlatım siyer kitaplarımızı kaplamış durumdadır.

Hz. Peygamber’in hayatında 28 Gazve, 55 Seriyye olarak var. Malumunuz, Hz. Peygamber’in bizzat kendisinin komuta ettiği savaşlara Gazve, kendisinin gitmeyip Sahabe’den birini komutan olarak atadığı seferlere ise Seriyye deniyor.

Efendimiz’in (sas) ilk katıldığı gazve Hicretin 2. yılı Safer ayında (Miladi, Ağustos 623) Ebvâ Gazvesi, son katıldığı gazve ise Hicretin 9. yılı Recep ayında (Miladi, Kasım 630) Tebûk Gazvesi’dir.

Efendimiz (sas) 28 gazvesi için takriben 400-500 gün ayırmış, yine takriben Medine dışında sadece 300-350 gün kalmıştır.

Efendimiz’in (sas) tüm gazveleri içerisinde (Beni Kurayza hariç) ölen insan sayısı 354‘dür. 354 kişinin 138’i Müslümanlar’dan şehit olanlar, 216’sı ise düşmanlardan öldürülenlerdir.

Efendimiz’in (sas) gazveleri için doğrudan nazil olan ayet sayısı takriben 561 civarındadır.

Genel Bir Değerlendirme:

Hicretin 1. Yılı

Kubâ’ya varış (8 Rebîülevvel/20 Eylül).
Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel/Eylül).
Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12 Rebîülevvel/24 Eylül).
Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel/Eylül).
Namaza çağrı için ezanın teşrîi.
Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi (muâhât) (Ramazan/Mart).
Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin sınırlarının tesbiti (Şevval/Nisan).
Savaşa izin verilmesi. (Ramazan/Mart).
Hz. Hamza’nın Îs (Sîfülbahr) Seriyyesi (Ramazan/Mart).
Mescid-i Nebevî’nin inşasının tamamlanması (Şevval/Nisan).
Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.
Mescid-i Nebevî’de Suffe’nin teşekkülü.
Sa‘d b. Ebî Vakkas’ın Harrâr Seriyyesi (Zilkade/Mayıs).

Birinci Yılın tüm olaylarını dikkate alarak şöyle bir değerlendirmede bulunabiliriz:

“İslam toplumunun teşekkülü, toplumdan devlete geçişi ve Medine İslam Devletinin inşası”

Hicretin 2. Yılı

Ebvâ (Veddân) Gazvesi (Safer/Ağustos).
Buvât Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi (Cemaziyelahir/Aralık).
Abdullah b. Cahş’ın kumandasındaki Batn-ı Nahle Seriyyesi (Receb/Ocak).
Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi (Receb/Ocak).
Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat).
Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).
Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).
Enfâl sûresinin nâzil olması.
Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı (Ramazan/Mart).
Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart).
İlk Ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart).
Hz. Peygamber’in Hz. Âişe ile evlenmesi (Şevval/Nisan).
Benî Kaynuka‘ Gazvesi (Şevval/Nisan).
Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi (Zilhicce/Haziran).
Sevîk Gazvesi (5 Zilhicce/29 Mayıs).
İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran).
Muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn’un vefatı üzerine Cennetü’l-bakı‘in mezarlık için tahsis edilmesi (Zilhicce/Haziran).
Zekâtın farz kılınması.

İkinci Yılın değerlendirilmesi:

“Medine İslam Devletinin sağlamlaştırılması, maddi ve manevi tedbirlerin alınması ve tüm zafiyetlerin giderilmesi”

Hicretin 3. Yılı

Hz. Osman’ın Resûl i Ekrem’in kızı Ümmü Külsûm ile evlenmesi (Rebîülevvel/Ağustos).
Zû Emer (Gatafân) Gazvesi (Muharrem/Haziran-Temmuz).
Kâ‘b b. Eşref’in öldürülmesi (Rebîülevvel/Ağustos).
Buhran (Benî Süleym) Gazvesi (Rebîülevvel/Ağustos).
Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi (Şâban/Ocak).
Hz. Hasan’ın doğumu (15 Ramazan/1 Mart).
Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi (Ramazan/Şubat-Mart).
Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).
Hamrâülesed Gazvesi (16 Şevval/1 Nisan).

Üçüncü Yılın Değerlendirilmesi

“İmtihanlar karşısında Müslümanlara sağlam bir iradenin tesisi, mağlubiyet üzerinden terbiye edilmeleri, mücadele azimlerinin ziyadeleştirilmesi”

Hicretin 4. Yılı

Recî‘ Vak‘ası (Mersed b. Ebû Mersed Seriyyesi) (Safer/Temmuz).
Bi’rimaûne Vak‘ası (Safer/Temmuz).
Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı (Muharrem/Haziran).
Benî Nadîr Gazvesi (Rebîülevvel/Ağustos).
İçkinin haram kılınışı (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
Benî Abs heyetinin Medine’ye gelip Müslüman olması.
Hz. Hüseyin’in doğumu (5 Şâban/10 Ocak).
Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evlenmesi (Şevval/Mart-Nisan).
Bedrü’l-mev‘id Gazvesi (Zilkade/Nisan).
Hz. Ali’nin annesi Fâtıma bint Esed’in vefatı.

Dördüncü Yılın Değerlendirilmesi

“Tebliğ ve Davet aşkının yerleştirilmesi, şehadet sevdasının yüreklere nakşedilmesi, isâr ruhunun iyice kavratılması”

Hicretin 5. Yılı

Zâtürrika‘ Gazvesi ve korku namazının (salâtü’l-havf) kılınması (10 Muharrem/11 Haziran).
Dûmetülcendel Gazvesi (Rebîülevvel/Temmuz).
Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi ve Hz. Peygamber’in husûf namazı kıldırması (Cemâziyelâhir/Kasım).
Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi (Receb/Aralık).
Benî Mustalik (Müreysi‘) Gazvesi (Şâban/Aralık).
İfk hadisesi. (Şâban/Aralık).
Hz. Peygamber’in Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi. (Muharrem/Mayıs-Haziran)
Hendek (Ahzâb) Gazvesi (Şevval/Şubat)
Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi ve evlât edinmenin yasaklanmasına dair âyetlerin (el-Ahzâb 33/4-5) nâzil olması (Zilkade/Nisan).
Benî Kurayza Gazvesi (Zilkade sonu/Nisan).

Beşinci Yılın Değerlendirilmesi

“İslam toplumunu ve devletini zayıflatacak nifak hareketlerine karşı duyarlılığın arttırılması, savaşın sadece meydanlarda olmadığı bilincinin yerleştirilmesi ve sürekli teyakkuz halinin olmasına teşvik edilmesi”

Hicretin 6. Yılı

Benî Lihyân Gazvesi (Rebîülevvel/Temmuz).
Muhammed b. Mesleme’nin I. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir/Ağustos).
Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın II. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir sonu/Eylül).
Zeyd b. Hârise’nin Tarîf Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim-Kasım).
Zeyd b. Hârise’nin Vâdilkurâ Seriyyesi (Receb/Kasım-Aralık).
Hz. Peygamber’in Abdurrahman b. Avf’ı Dûmetülcendel’e göndermesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
Zeyd b. Hârise’nin Medyen Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
Hz. Ali’nin Fedek Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
Zeyd b. Hârise’nin II. Vâdilkurâ Seriyyesi (Ramazan/Ocak-Şubat).
Abdullah b. Revâha’nın Hayber’e keşif amaçlı seriyyesi (Ramazan/Şubat).
Medine’de kuraklık yaşanması ve Hz. Peygamber’in yağmur duası yapması.
Güneş tutulması ve Hz. Peygamber’in küsûf namazı kılması (Şevval sonu/Mart).
Umre seferi (Zilkade/Mart).
Hz. Peygamber’in, annesi Âmine’nin Ebvâ’daki kabrini ziyaret etmesi.
Hudeybiye’de Kureyş’e elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın hapsedilmesi üzerine Bey‘atürrıdvân’ın yapılması (Zilkade/Mart-Nisan).
Hudeybiye Antlaşması (Zilhicce/Nisan).
Feth sûresinin nâzil olması.
Benî Huzâa, Benî Eslem ve Benî Huşenî heyetlerinin Medine’ye gelip  müslüman olması.

Altıncı Yılın Değerlendirilmesi

“Nebevi siyasetin hangi temeller üzerine yükseldiğinin bilincinin iyice sağlamlaştırılması, tebliğ ve davet çalışmalarının sulh ortamında nasıl meyve verdiğinin iyice anlaşılması”

Hicretin 7. Yılı

 Hz. Peygamber’in, Bizans ve Sâsânî imparatorları başta olmak üzere civar ülke yöneticilerine ve kabile reislerine elçiler ve İslâm’a davet mektupları göndermesi (Muharrem/Mayıs).
Habeş Necâşisi Ashame’nin müslüman olması.
Mısır mukavkısının çeşitli hediyelerle birlikte Mâriye’yi Hz. Peygamber’e göndermesi.
Ebü’l-Âs’ın müslüman olup Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb ile yeniden evlenmesi (Muharrem/Mayıs).
Hayber Seferi (Muharrem-Safer/Mayıs-Haziran).
Zeyneb bint Hâris’in Hz. Peygamber’i zehirleme teşebbüsü.
Hz. Peygamber’in Safiyye bint Huyey ile evlenmesi.
Hz. Peygamber’in sütannesi Süveybe’nin vefatı.
Yemen Valisi Bâzân’ın müslüman olması (Cemâziyelevvel/Eylül).
Vâdilkurâ Gazvesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
Teymâ yahudileriyle antlaşma yapılması.
Hz. Ömer’in Türebe Seriyyesi (Şâban/Aralık).
Hz. Ebû Bekir’in Necid Seriyyesi (Şâban/Aralık).
Beşîr b. Sa‘d’ın Fedek  Seriyyesi (Şâban/Aralık).
Galib b. Abdullah’ın Meyfaa Seriyyesi (Ramazan/Ocak).
Umretü’l-kazâ (Zilkade/Mart).
Peygamber’in Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân ile evlenmesi.
Hz. Peygamber’in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi (Zilkade/Mart).

Yedinci Yılın Değerlendirilmesi

“Nebevi ufkun ve stratejinin ne kadar derin ve şümullü olduğunun anlaşılması, zarar verecek unsurların doğru zamanda ve doğru adımlarla ortadan kaldırmanın ehemmiyetinin kavratılması”

Hicretin 8. Yılı

Hâlid b. Velîd, Amr b. Âs ve Osman b. Talha’nın müslüman olması (1 Safer/31 Mayıs).
Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (Safer/Haziran).
Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Eylül).
Amr b. Âs’ın Zâtüsselâsil Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın Sîfülbahr (Habat) Seriyyesi (Receb/Kasım).
Benî Süleym ve Benî Gıfâr kabilelerinin müslüman olması ve Hâlid b. Velîd kumandasında Mekke fethine katılmaları.
Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi üzerine Ebû Süfyân’ın barışın devamını sağlama girişiminde bulunması.
Hz. Peygamber’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).
Mekke’nin fethi (20 Ramazan/11 Ocak).
Benî Mahzûm kabilesinin müslüman olması.
Hişâm b. Âs’ın Yelemlem tarafına, Hâlid b. Saîd’in Urene tarafına, Hâlid b. Velîd’in Nahle’deki Uzzâ putunu, Sa‘d b. Zeyd el-Eşhelî’nin Müşellel’deki Menât putunu, Amr b. Âs’ın Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ‘ putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsî’nin Amr b.Hümeme’nin Zülkeffeyn putunu yıkmayagönderilmesi (Ramazan/Ocak).
Huneyn Gazvesi (11 Şevval/1 Şubat).
Hâlid b. Velîd’in Benî Cezîme’yi İslâm’a davet seriyyesi (Şevval/Şubat).
Tâif Gazvesi (Şevval/Şubat).
Hz. Peygamber’in Ci‘râne’de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi (Zilkade/Şubat).
Hz. Peygamber’in, yanlarından ayrıldıktan sonra ilk defa süt kız kardeşi Şeymâ ile görüşmesi.
Hz. Peygamber’in umre yapması (19 Zilkade/10 Mart).
Muhâcir b. Ebû Ümeyye’nin San‘a Seriyyesi (28 Zilkade/19 Mart).
Ziyâd b. Lebîd’in Hadramut Seriyyesi.
Amr b. Âs’ın Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd b. Cülendâ kardeşlere elçi olarak gönderilmesi (Zilkade/Mart).
Alâ b. Hadramî’nin Ebû Hüreyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir b. Sâvâ’ya elçi olarak gönderilmesi.
Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in doğumu (Zilhicce/Mart-Nisan).
Benî Sa‘lebe, Benî Sudâ’, Benî Bâhile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbîş, Benî Ak ve Benî Hüzeyl heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olmaları.

Sekizinci Yılın Değerlendirilmesi

“İslam’ın fetih anlayışının ortaya konması, sayı ve mal ile imtihanın ne kadar ağır olduğunun kavratılması, hasbilik duygusunun iyice tesis edilmesi için gerekli adımların atılması.”

Hicretin 9. Yılı

Hz. Peygamber’in bazı şehir ve kabilelere zekât âmilleri göndermesi (Muharrem/Nisan-Mayıs).
Abbâd b. Bişr’in Benî Süleym ve Benî Müzeyne’ye, Râfi‘ b. Mekîs el-Cühenî’nin Benî Cüheyne’ye, Dahhâk b. Süfyân el-Kilâbî’nin Benî Kilâb’a, Büsr b. Süfyân el-Kâ‘bî’nin Benî Kâ‘b’a, İbnü’l-Lütbiyye el-Ezdî’nin Benî Zübyân’a, Mâlik b. Nüveyre’nin Benî Hanzale b. Mâlik’e, Amr b. Âs’ın Fezâre’ye, Velîd b. Ukbe’nin Benî Müstalik’a zekat toplamak üzere gönderilmesi.
Uyeyne b. Hısn’ın Benî Temîm Seriyyesi ve Benî Temîm kabilesinin Medine’ye gelip müslüman olması (Muharrem/Mayıs).
Benî Esed’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi (Rebîülâhir/Temmuz-Ağustos).
Hz. Ali’nin Tay kabilesinin putu Füls’ü tahrip etmesi.
Ukkâşe b. Mihsan’ın Benî Belî ve Benî Uzre’ye karşı Cinâb Seriyyesi.
Hz. Peygamber’in, Habeş Necâşîsi Ashame’nin vefatını haber verip gıyabî cenaze namazını kıldırması (Receb/Ekim).
Îlâ ve tahyîr hadisesi.
Tebük Gazvesi (Receb/Ekim).
Hâlid b. Velîd’in Dûmetülcendel lideri Ükeydir b. Abdülmelik’e karşı seriyyesi ve Hz. Peygamber’in Ükeydir ile antlaşma yapması.
Cerbâ, Ezruh, Maknâ, Eyle (Akabe) ve Tebük halkını temsilen heyetlerin Hz Peygamber’e gelip barış yapması.
Hz. Peygamber’in, Tebük’ten Dihye b. Halîfe’yi Bizans İmparatoru Herakleios’a ikinci defa İslâm’a davet mektubuyla göndermesi.
Hz. Peygamber’in kızı Ümmü Külsûm’un vefatı.
Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilâb, Benî Tücîb, Benî Gatafân, Benî Hanzale b. Mâlik, Benî Kudâa, Belî ve Benî Behrâ’dan heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hıristiyan Benî Tağlib’in Medine’ye gelip antlaşma yapması.
Kâ‘b b. Züheyr’in müslüman olması ve Hz. Peygamber’in hırkasını ona hediye etmesi.
Benî Sa‘d b. Bekir kabilesinin Dımâm b. Sa‘lebe’yi elçi olarak Medine’ye göndermesi ve müslüman olmaları.
Benî Cüzâm heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Peygamber’in münafıklara ait Mescid-i Dırâr’ı yıktırması.
Himyer krallarının İslâm’a davet edilmesi ve Müslümanlığı benimsemeleri.
Benî Hemdân, Benî Fezâre, Benî Mürre’den ve Tâif’teki Sakıf kabilesinden bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Peygamber’in Ebû Süfyân ile Mugıre b. Şu‘be’yi Lât putunu kırmaya göndermesi.
Münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy b. Selûl’ün ölümü (Zilkade/Şubat).
Hz. Ebû Bekir’in emîr-i hac tayin edilmesi (Zilkade- Zilhicce/Mart).
Tevbe sûresinin hükümlerini bildirmek üzere Hz. Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi (Zilhicce/Mart).
Necran hıristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz. Peygamber’le mübâhele yapmayı reddedip antlaşmaya varması (Zilhicce/Nisan)

Dokuzuncu Yılın Değerlendirilmesi

“Varlıkla, yoklukla; darlıkla bollukla; infakla nifakla; kuvvetle zayıflıkla imtihanların ideal tavrının ne olması gerektiğinin öğretilmesi, her an davet çalışmalarının aralıksız devam etmesi gerektiğinin kavratılması”

Hicretin 10. Yılı

Hâlid b. Velîd’in Necran Seriyyesi ve Benî Hâris’ten bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Rebîülâhir/Temmuz).
Hz. Ali’nin Yemen Seriyyesi ve Benî Mezhic’in müslüman olması (Ramazan/Aralık).
Cerîr b. Abdullah’ın Zülhalesa putunu ve mâbedini yıkmaya gönderilmesi.
Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil’e iki defa arzetmesi ve yirmi gün itikâfta kalması (Ramazan/Aralık).
Benî Ezd, Ebnâ, Benî Tay, Benî Âmir b. Sa‘saa, Benî Kinde, Benî Tücîb, Benî,  Rehaviyyîn, Benî Gafik, Benî Mehre, Benî Hanîfe, Benî Ans, Benî Murâd, Benî Abdülkays, Benî Hilâl, Benî Ruhâ ve Benî Zübeyde’den heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olmaları.
Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması.
Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (29 Şevval/28 Ocak).
Vedâ haccı için Hz. Peygamber’in Medine’den ayrılışı (26 Zilkade/23 Şubat).
Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).
Vedâ tavafı (14 Zilhicce/12 Mart Perşembe).
Benî Muhârib’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Zilhicce/Mart).
Yemen Valisi Bâzân’ın vefatı; Hz. Peygamber’in Yemen’e on bir vali tayin etmesi.
Nasr sûresinin nâzil olması (Zilhicce/Mart).
Hz. Peygamber’in câriyesi (hanımı) Reyhâne bint Şem‘ûn’un vefatı.

Onuncu Yılın Değerlendirilmesi

“İslam’ın evrensel mesajlarının tamamlanması ve insanlığa sunulması, o mesajın sonraki nesillere aktarılma vazifesinin ortaya konması ve bunun için neler yapılması gerektiğinin öğretilmesi”

Hicretin 11. Yılı

Medine’ye en son gelen Benî Neha‘dan bir heyetin müslüman olması (15 Muharrem/12 Nisan).
Üsâme b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesiMayıs).
Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve humma yakalanması (27 Safer/24 Mayıs Pazar).
Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’nin öldürülmesi (8 Rebîülevvel/3 Haziran).
Hz. Peygamber’in vefatı (13 Rebîülevvel/8 Haziran Pazartesi).
Hz. Peygamber’in defnedilmesi (14 Rebîülevvel/9 Haziran Salı).

Onbirinci Yılın Değerlendirilmesi

“Hz. Peygamber’in son vasiyetlerinin ehemmiyeti, peygamberli bir toplumun peygambersiz bir topluma geçişi, bu konuda ortaya çıkan imtihanlara karşı tedbirlerin alınması”

Vefatı:

Efendimiz’in (sas) son 13 günün 3 temel mesajı vardır:
“Kadınlar, Namaz ve Ashab”

“Kadınlar sizlere Allah’ın emanetleridir, o emanetlere sahip çıkınız!”
“Namazlarınıza devam ediniz ve namazlarınıza sahip çıkınız!”
“Ashabıma kötü sözler söylemeyiniz ve onlara sahip çıkınız!”

(1708)