En Güzel Örnek, En Kâmil Rehber: Hz. Peygamber (sas)

En Güzel Örnek, En Kâmil Rehber: Hz. Peygamber (sas)

“Allah rızasından başka maksatla ilim öğrenen Cehennemdeki yerine hazırlansın.” (Tirmizi, İlim, 6)

“Kim ilmi (Allah rızası için değil) sırf alimlere karşı övünmek veya sefih olanlarla meclislerde mücadele etmek için öğrenirse o ateştedir.” (Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 1/183-184)

“Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzab Sûresi, 21)

Üsve; örnek anlamına gelir. Bu kelimenin kök anlamı ise; bir şeyi tedavi etmek, bakım yapıp onarmak ve asli haline döndürmektir.

Hasene; ise en güzel, en yetkin ve en nitelikli anlamlarına gelir.
O halde iki kelimeyi yan yana getirdiğimizde şöyle bir anlam ortaya çıkar: En güzel, en yetkin, en mükemmel, en kamil, model ve örnek…

Kur’an bazı hikmetlerden ve sebeplerden dolayı hayatın tüm alanlarında insanlığa örnek olabilecek iki şahsiyeti üsvetün hasenetün diye nitelendirmektedir. Bu iki şahsiyet Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed’dir. (İkisine de selam olsun)

Ahzab 21. ayetin sebeb-i nüzulleri…

“Sebebin hususiliği, hükmün umumiliğine mâni değildir.”

Ahzab Sûresi’nin ilk 20 ayetinin çerçevesinde alınması gereken beş mesaj:

1- Hakikati savunmada tek başına kalsan bile, en güzel örnek olan Hz. Peygamber gibi inkar ve nifak ehlinden yüz çevirip, hakkın yanında yer almalısın.

“Ey Peygamber! Allah’tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.” (Ahzab, 1 )

2- İslam’ın inanç sistemine aykırı olan, yapıldığı zaman sosyal yaralara sebebiyet veren her türlü gelenek ve görenekten en güzel örnek olan Hz. Peygamber gibi uzak durmalısın.

Zihar geleneği…

Evlatlık Meselesi…

3- Bütün dünya senin inancına düşman olsa ve seni yok etmek için seferber olsa, Hz. Peygamber gibi, “Hasbunallah ve nimel vekil” demeli, sarsılmadan mensup olduğun davayı temsil etmelisin.
Hendek Gazvesi 9. ayetten itibaren

4- İnkarcılar önden, münafıklar arkadan sana saldırsa ve seni yok etmek için her türlü yolu, yöntemi kullansa, Hz. Peygamber gibi ölümü öldürmeli, bu davanın asıl sahibinin Allah olduğunu unutmamalısın.

5- Küfrün tek millet olduğunu, imana karşı farklılıklarını bir tarafa bırakıp birleşebileceklerini iyice bellemeli, Hz. Peygamber gibi müminleri birleştirmeli, tevhidin etrafında vahdet etmelisin.

Talebenin dikkat etmesi gereken 5 temel hak vardır.

Nedir bunlar?

1- İlmin hakkı
2- Talebeliğin hakkı
3- Muallimliğin hakkı
4- Mektebin hakkı
5- Yol arkadaşlarının hakkı

1. İlmin hakkı, ameldir; öğrendiklerinle amel et ki, bilginin hamalı değil sahibi olabilesin; seni cennete ulaştıracak burakına binebilesin.

2. Talebeliğin hakkı, istikrar ve azimdir; kalbini, aklını, bedenini dağınıklıktan kurtar ki, basamakları birer birer çıkabilesin.

3. Muallimliğin hakkı, merhamettir; talim ve terbiyenin temeline merhameti yerleştir ki, adam olasın ve adam gibi adamlar yetiştirebilesin.

4. Mektebin hakkı, vefadır; vefa sana öğretilen hakikatleri temsil edebilmektir, temsiliyet gayretini ziyadeleştir ki, bulunduğu yerleri Suffalara çevirebilesin.

5. Yol arkadaşlarının hakkı, sadakattir; ne olursa olsun dostuna el uzat ki, onu düştüğü yerden kaldırıp, cennete beraberce yürüyebilesin.

(1909)